— [https://goo.gl/mW81py] Løsningsforslag - Engelsk eksamen Vg1 - Poetry_______________________Følgende informasjon er ment som en hjelp for elever og privatister i faget samfunnsfaglig engelsk.:: RT: Løsningen ▶ https://goo.gl/51XCGs ◀ er myntet på elever og privatister som vil forberede seg til eksamen i engelsk. | #Vg1 #engelsk #eksamen

Løsningsforslag til samfunnsfaglig engelsk eksamen Vg1

Eksamensveiledning for engelsk Vg1

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt inkludert bruk av Internett. Forberedelsesdagen er obligatorisk skoledag. I forberedelsestiden kan eleven samarbeide, hente informasjon og få veiledning.

Forberedelsesmateriellet til eksamen publiseres kun på nett (https://pgsf.udir.no Passord: Engelsk.Forb). For å kunne dra nytte av bilder og lyd bør skolene legge til rette for at elevene kan arbeide med materiellet digitalt. Forberedelsesmateriellet kan også skrives ut.

Sentralt gitt eksamen varer i 5 timer.

Under eksamen er alle hjelpemidler tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon (dvs. samskriving, chat, alle muligheter for å utveksle informasjon med andre).

Eksamensveiledning, 2017 - Samfunnsfaglig engelsk, skriftlig

Eksamensveiledning, 2017 - Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram/ fellesfag

Eksamensveiledning, 2017 - Engelskspråklig litteratur og kultur, skriftlig

Eksamensveiledning, 2017 - Internasjonal engelsk, skriftlig


Kortsvarsoppgavene

Et typisk kortsvar vil være på mellom 200 og 400 ord.

Oppgavene tester som regel din kunnskap om forskjellige aspekter av det engelske språket og bruken av det. Kortsvarsoppgavene kan også handle om å diskutere samfunnsmessige forhold.

Eksamensoppgaver - Samfunnsfaglig engelsk/ Samfunnsfagleg engelsk, skriftlig
Høst 2016

Eksamensoppgaver - Internasjonal engelsk/ International English, skriftlig
Høst 2016


Du skal kanskje:

→ diskutere språkbruk og språktone i en tekst

→ analysere språklige virkemidler i en tekst (symboler, metaforer, slagord, allusjoner, gjentakelser, plussord og minusord, retoriske spørsmål, direkte tiltale, oppfordringer, tåkelegging, humor, allegori, allusjon, eufemisme og dysfemisme, ironi og sarkasme, kontrast, personifikasjon, rim og rytme, sammenlikning, metafor og klisjé osv)

→ forklare eller sammenligne teksters sjanger og formål

→ finne eksempler på formelt og uformelt språk i teksten

→ redegjøre for grunnleggende prinsipper for engelsk språkbruk

→ diskutere eller sammenligne samfunnsforhold ut ifra noen tekster eller bilder

→ skrive en kortere tekst som er tilpasset en bestemt kommunikasjonssituasjon, og som tilhører en bestemt sjanger, f.eks. :
en informerende tekst
en overtalende tekst (Ethos, Pathos, Logos)

Eksempler på oppgaveformuleringer

Discuss how the critic expresses his opinion about the film The Great Gatsby through the language he uses. Utilize examples of language features from the film review in your answer.

Compare social conditions in present-day Britain with the social conditions depicted in the extract from the poem "A London Thoroughfare. 2 A.M." (1914) and the painting "Homeless" (1890).

Read texts 1, 2 and 3 below, all containing descriptions of the same person, Guy Smith. In one paragraph explain how the three texts differ in genre and purpose and how this difference is reflected in the language.

Using the graphs below, write a paragraph in which you explain what they show about American healthcare expenditure compared to the other countries in the graphs.


Langsvarsoppgaven

Langsvarsoppgaven består av fire forskjellige oppgaver, hvor du kun skal velge en av dem. Disse oppgavene handler alltid om samfunnsfaglige emner i engelskspråklige land.

Oppgaveformuleringene

I langsvarsoppgavene skal du som regel forklare og diskutere et samfunnsrelevant emne. Oppgaveformuleringen sier ofte noe som “discuss XX...” eller “explain XX..”..

Du er ikke bundet til å skrive en bestemt type tekst, men det engelske essay (Five paragraph essay) kan være velegnet fordi du kan forklare, diskutere og presentere egne holdninger.

Eksempler på oppgaveformuleringer:

Task 3A: The 2010 election in the UK
The British political and electoral system normally provides a stable one-party government.
Discuss the outcome of the 2010 election in the UK and why this could not have happened in the USA.

Task 3B: Forcing President Obama
The right wing of the Republican Party tried to shut down government in an attempt to force President Obama to delay his health care programme in the fall of 2013.

Using the information in the box below and what you have learned about the political situation in the USA, explain the reasons for the strong divide in American politics today and discuss what it is about the American political system that seems to invite this divide.

Task 3C: Events have influenced the development of American society
The dates 22 November 1963 and 11 September 2001 resonate in American history.
Discuss how both these events have influenced the development of American society and whether they will continue to have an influence in the next few decades.

Task 3D: Freedom, privacy and civil rights
Using both the pictures and the texts below as your point of departure, discuss what is currently happening to the idea of freedom, privacy and civil rights in the UK and the USA. [Hashtag #Snowden]

Oppskrift til langsvarsoppgaven

Her er det en generell oppskrift på hvordan du kan bygge opp langsvarsoppgaven. Et langsvar bør være mellom 700 og 1000 ord.

1. En innledning, som tar opp emnet og gir mottakeren lyst til å lese videre. (ca. 100 ord).

Introduser emnet og kom inn på noen av de interessante problemstillingene ved det.

Still gjerne et eller to spørsmål som du vil fokusere på i oppgaven. På den måten skaper du fokus.

2. En hoveddel, som besvarer det oppgaveformuleringen ber om. (ca. 600-800 ord).

F.eks: "Explain the reasons for the strong divide in American politics today and discuss what it is about the American political system that seems to invite this divide."

Utdyp emnet og dra inn ulike delemner, problemstillinger og perspektiver

Dra inn eksempler, f.eks. gjerne fra kildene (hvis det følger noen kilder med oppgaven). Du kan også inkludere enkelte sitater.

Prøv å se delemnene og problemstillingene fra flere ulike sider for å bre ut emnet.

Still gjerne ting opp mot hverandre, og diskuter for og imot.

Bruk kildene hvis det følger noen med. Husk å vise til kildene med tittel og forfatter.


3. En avslutning, der du avrunder emnet på en måte slik at det er sammenheng mellom innledningen, hoveddelen og avslutningen. (ca. 100 ord).

Her kan du eventuelt lese gjennom innledningen din igjen og sørge for at avslutningen oppsummerer det du begynte med.

Rundt av emnet og diskusjonen din. Du kan f.eks. oppsummere poengene dine med nye ord.

Du kan eventuelt avslutte med et spørsmål til leserene, som får dem til å reflektere og tenke videre.

Eksempler fra en oppgave om kulturpåvirkninger fra det amerikanske samfunn.

Are national cultures around the world flooded with fast food, Hollywood productions and American celebrities to the extent that they risk complete extermination? This is undoubtedly a widespread fear in countries around the world, but I wonder just how justified this fear really is. At a first glance it could seem that people are ignorantly adopting everything American, but have we really waved goodbye to our critical faculty? Are we unknowingly infected with the American virus every time we take a sip of our Starbucks coffee? And if so, what does that mean for national cultures in the future?

Utdrag fra hoveddel:
When we take a look around, it seems that young people all over the world are watching the latest American TV-comedy, eating fast food, chatting or twittering, and using American expressions among their friends. It is no wonder then that especially the older generation could easily get the impression that young people want to be just like young Americans. Romanian Professor Suzana Carmen Cismas states that “the widespread Internet, the American dream, the American way of life and the American culture have come to symbolize what is up-to-date and fashionable, becoming increasingly international and imitated around the world”. This can be seen as a threat to local traditions and national identities and some people fear that they will be wiped out. I wonder, however, if those who fear an Americanization through the media are exaggerating or if that is in fact what is going on at the moment ...

Eksempel på avslutning:
So if the American culture is neither superior nor inferior in value, then what`s all the fuss about? Why is it so popular and widespread at the moment? The only plausible explanation for its enormous exposure around the world is due to marked forces and economy. Even though it might be the case that American culture is currently taking up a lot of space, the tide is known to turn eventually and even market forces are changeable. Just like a virus, the fascination with America might be short lived. And when it finally cools down, I suspect that most national cultures will have survived or rediscovered themselves just fine.

The above text, which is the answer to a short task of the exam, was graded 4. How can you improve this text so you get a 5 or a 6?

Den røde tråd: Strukturen i oppgaven

Et nøkkelord du skal ha i bakhodet når du skriver er den røde tråden. Sørg for at avsnittene dine naturlig leder over i hverandre slik at den røde tråden går igjennom hele oppgaven, fra innledning til hvert enkelt avsnitt og avsluttende med konklusjonen.

Hvert avsnitt skal tilføye noe nytt til oppgaven og stå på skuldrene til et tidligere avsnitt, og dermed føre frem til konklusjonen din.

Språket: Et korrekt og variert engelsk

Selv om innholdet og oppbygningen av oppgavene dine er viktig, kommer vi ikke utenom at språket er det viktigste i engelsk. Dette gjelder både for kortsvar og langsvar.

At setningene dine gir mening, at du har hovedsakelig korrekt grammatikk og at du staver korrekt kommer alltid i første rekke. Det betyr at hvis du vet at du skal bruke lang tid på å rette oppgaven med hensyn til språket ditt, er det viktig at du setter av nok til tid til å lese gjennom oppgaven.

Prøv å nyanser språket ditt, bruk ordbøker, både norsk-engelsk, engelsk-norsk, engelsk-engelsk og synonymordbøker. Å ha et variert, korrekt engelsk vil alltid veie mer enn at argumentasjonen din henger helt korrekt sammen.

Alltid skriv på engelsk. Aldri slå over i norsk eller fornorsket engelsk.

Skriv engasjert, slik at det vekker interesse hos mottakerene dine.

Forsøk å formulere deg presist og variert i teksten din:

Prøv å variere formuleringene dine. Ikke bruk de samme ordene eller formuleringene igjen og igjen.

Prøv å variere lengden av setningene dine. Ikke bygg setningene opp på samme måte hele tida.

Se gjennom språket i teksten din minst 1-2 ganger.

Tips til uttrykk og formuleringer

Når du skal skrive oppgavene til eksamen er det selvfølgelig viktig å skrive så god og korrekt engelsk som mulig. Her ser du noen gode måter å begynne en setning på engelsk på.

Jeg mener at.. I think that..
Jeg tror at.. I believe that..
I min oppfattelse.. In my opinion..
Det bør sies at.. It should be mentioned that..
Ifølge.. According to..
Så vidt jeg vet.. As far as I'm concerned..

Flere gode formuleringer:

In recent years, ... (I de nyeste årene ...)

To me, this is very much a question of ... (For meg er dette i høy grad et spørsmål om ...)

This subject draws our attention toward ... (Dette emnet leder oppmerksomheten vår i retningen av ...)

On the one hand ... on the other hand ... (På den ene siden... på den andre siden ...)

If we compare this with ... (Hvis vi sammenligner dette med ...)

If we look at the case where ... (Hvis vi ser på tilfellet der...)

At a first glance it could seem that ... (Ved første øyekast kunne det virke til at ...)

Typically, people tend to ... (Typisk er det slik at folk ...)

In general, ... (Generelt sett ...)

To give a more complete picture, we can take a look at ... (For å skape et mer nyansert bilde, kan vi se på ...)

All in all ... (Alt i alt...)
To sum up, we can say that ... (For å oppsummere kan vi si at ...)

To conclude, For this reason/ In sum then/ Undoubtedly/ ... (For å konkludere ...)

Unngå typiske feil i skriftlig engelsk.

Her ser du noen typiske feil som mange elever begår i skriftlig engelsk.
Er det noen feil her som du gjør, og som du kan rette? Husk å lese gjennom oppgavene dine for å rette feil før du leverer den inn.

Typiske feil Korrekt
It's because that.. It's because of the fact that..
Everyone/everybody are.. Everyone/everybody is..
Everyone/everybody have.. Everyone/everybody has..
Peoples opinions about this subject are.. People's opinions on this subject are..
There is other tings in life than.. There are other things in life than..
When they lose both jobs and homes are their possibilities ruined (ordstillingsfeil). When they lose both jobs and homes their possibilities are ruined.
This is a particular bad thing because.. This is a particularly bad thing because...
They should try to be more stronger... They should try to be stronger..
After my opinion.. In my opinion..
There is no doubt about that.. There is no doubt that..
They have willing to.. They are willing to..
They have the will to..
It must be great to be architect.. It must be great to be an architect..
I think this is the the right because.. I think this is true because..
I think this is the right thing because..
He did good because.. He did well because..
Me and Peter...
Peter and me..
Peter and I..
When you think of this, then you... When you think of this, you
She like to live in the area She likes to live in the area
The increasing number which become ill The increasing number that become ill
The girl that stole stole my pen was mean The girl who stole my pen was mean
Jack was the man who I had been seeing Jack was the man whom I had been seeing
A feeling of happiness and joy have occupied my mind A feeling of happiness and joy has occupied my mind
Feelings of happiness and joy has occupied my mind Feelings of happiness and joy have occupied my mind
The question was if he was the right person The question was whether he was the right person
They accused him for stealing They accused him of stealing
She was on the school She was at the school
I worked there two years I worked there for two years

Bruk av kilder

Det er vanskelig å gi generelle råd om hvordan du kan bruke kilder. Det viktigste er at hvis du velger å bruke kilder, så skal du virkelig bruke dem til noe.

Det kan være lurt å dra inn kilder hvis de kan gi en ny, annerledes eller understøttende vinkel på det emnet du skriver om. Kanskje du har et sitat, en statistikk, en uttalelse eller en betraktning fra en artikkel eller lærebok som understøtter det du skriver om, en beskrivelse fra en hjemmeside som gir en helt ny vinkel på en problemstilling du jobber med, eller noe helt tredje.

Mulighetene for hvordan du bruker kildene dine er mange så det gjelder kun om å være kreativ. Kilder kan dras inn direkte (sitater), eller indirekte (bakgrunnskunnskap).

Kildeliste

Det er veldig viktig at du hele tida gjør det klart for leseren hvilken holdning du argumenterer og redegjør for. Til dette kan du bruke ord som: argues, thinks, says, writes m.fl.

Husk også å vise til kilder/tekster med tittel og forfatter når du bruker dem.

Det er veldig viktig at du tydelig viser hvor du har kildene dine fra. Alle kilder som blir brukt til eksamen, direkte eller indirekte, skal skrives på kildelisten din slik at lærer og sensor kan finne frem til dem fort.

En kilde i kildelisten skal romme følgende opplysninger:

Forfatter - Tittel - Forlag eller trykkested - Utgivelsesår.

Opplysningene skal gis i rekkefølgen nevnt ovenfor. Hvis en kilde har flere forfattere og det ikke er mulig å finne frem til hvem som har skrevet akkurat det avsnittet du har brukt, er det nok å skrive navnet på den første forfatteren etterfulgt av: m.fl. Hvis du har brukt en publikasjon som ikke rommer forfatternavn kan du føre opp verket etter den institusjonen eller foreningen som har utgitt teksten, eller under: Anonym.

Det mest praktiske er å stille verkene opp i alfabetisk rekkefølge etter forfatterens navn, og deretter tittel.

Slik lager du en kildeliste

Bøker/noveller/dikt: 

  • Én forfatter: Forfatterens etternavn, fornavn. Bokens tittel. By: Utgiver, Utgivelsesår.
Waterman, Jonathan. Arctic Crossing: A journey through the Northwest Passage and Innuit Culture. New York: Alfred A Knopf, 2001.
  • To eller flere forfattere
Jessen, Keld B., m.fl. Romantik og realisme. Herning: Systime 1984.

Artikler:

  • Artikkelens forfatter. Artikkelens tittel i “.... “, og tittlen på det tidsskriftet/avisen er funnet i i kursiv. By: Utgiver, Utgivelsesår.
Sæbø, Heidi. “English as an international language”. In Newsweek. London: Oxford University Press, 2009.

Internettsider:

  • Tekstens forfatter (hvis du har denne informasjonen) eller internettsidens tittel. “Tekstens tittel”. Internettside, URL, dato du har benyttet siden.
Wickedpedia. “UK politics”. www.wickedpedia.org/wiki/UK_politics. (accessed March 4, 2017)
  • Online nyhetsartikkel: Forfatter til artikkelen, artikkelens tittel, avisens navn, dato for utgivelse, URL, dato du har benyttet siden.
Tripp, Leslie. “Suspect held in shooting at Ohio State.” CNN.com. January 4, 2017. www.cnn.com/2010/CRIME/03/09/ohio.state.shooting/index.html (accessed March 6, 2017).

Tips til forberedelse før eksamen

Du får altså først se selve oppgaveformuleringen når du sitter til eksamen. Det er altså ingen forberedelsesdag før skriftlig eksamen i Samfunnsfaglig engelsk. Allikevel er det masse du kan gjøre for å forberede deg på de oppgavne du vil få på eksamen.

Velg hjelpemidlene dine med omhu

Det er en stor fordel for deg at alle hjelpemidler er tillat under eksamen. Det er uansett en god ide å tenke over hvilke bøker, artikler, notater osv. du vil ta med. Du har ikke tid til å bla gjennom en haug av notater når tida er knapp. Derfor er det viktig at du har valgt og sortert hjelpemidlene dine på forhånd.

Sortér notatene dine etter emne
Ta med de viktigste bøkene fra undervisningen
Husk ordbøker, gjerne i elektronisk form

Bygg opp ordforråd

En del av forberedelsen din handler også om å forberede et ordforråd som passer til de temaene som behandles i samfunnsfaglig engelsk. I løpet av året har dere i klassen gått gjennom de emnene som er relevante for eksamen, og du har dermed stiftet bekjentskap med mange ord og vendinger som er gode å ha til eksamen.

Lag en liste på dataen din eller et stykke papir, der du samler de glosene som du har lært til hvert emne. På denne måten vil du på selve eksamensdagen ha en ordliste med ord, vendinger og idiomatiske uttrykk som du kan bruke i oppgaven din.
Les engelske tekster som handler om samfunnsfaglige emner. [Politikk, demokrati, rettferdighet, seriøse aviser fra engelsktalende områder: The Guardian, New York Times, The Washington Post osv]

I tillegg:

Se gjerne en engelsk film [ikke i klassen, men hjemme hos deg], men uten norske undertekster. Til gjengjeld må det gjerne være med engelske undertekster. [close-captions]
Les igjennom dine gamle oppgaver i engelsk og les også lærerens kommentarer. [dvs mine tilbakemeldinger]

Til selve eksamen/tentamen

Til selve eksamenen skal du selvfølgelig skrive de kortsvarene du blir bedt om, samt en langsvarsoppgave som du velger [Jeg har formulert én av dem]. HUSK å lese oppgavebeskrivelsene grundig. Det er nemlig veldig viktig at du svarer på akkurat det du blir bedt om.
Disponér tida di under prøven
Sørg også for å disponere tida til den skriftlige prøven, slik at du når alt du skal nå. Du har 5 timer i alt.
En tidsplan kan f.eks. være:

Utarbeidelse av kortsvar 1: ca. 1 time.
Utarbeidelse av kortsvar 2: ca. 1 time.
Utarbeidelse av langsvaret: ca. 3 timer.

Herunder går vi mer i dybden på hvordan du kan forberede og utarbeide langsvaret.

Planlegging av langsvarsoppgaven

Arbeidet med langsvarsoppgaven kan deles inn i følgende deler:

A. Forberedelse - lesing og notering: ca 45 min.

Her velger du oppgave og leser oppgaveformuleringen samt eventuelle tekster grundig. Deretter bør du bruke litt tid på å ta notater til hva du kunne tenke deg å skrive om i oppgaven.

Skriv notater til ting du kan komme inn på i de forskjellige delene av oppgaven. (Lag ev. et tankekart/brainstorming [Husk Design Thinking]).
Notater kan f.eks. være med mulige delemner til diskusjon, argumenter, poeng, gode sitater, eksempler og perspektiv.
Prøv å lage en disposisjon for hvordan du kan tenke deg å bygge opp oppgaven din, og hvilke ting du vil ha med i de forskjellige delene.

B. Skrivning: ca. 2 timer.

Begynn med å bare skrive fritt uten å stoppe deg selv. Ofte skal man “skrive seg varm” før man skriver godt [Don't be meticulous]. Ikke tenk for mye over språket i første omgang (men husk selvfølgelig å skrive på engelsk).

Deretter bør du skrive gjennom hele teksten igjen, og gjøre språket så flytende [transitional words] og sammenhengende som mulig. Språket er veldig viktig i bedømmelsen [utvid ordforrådet ditt].
Vær kritisk til det du har skrevet og omformuler eller slett de svakeste delene. Tenk over at det skal være god sammenheng i oppgaven.

C. Korrektur: ca. 15 min.

Hvis du har tid til slutt skal du lese en ekstra korrektur på oppgaven din. Her skal du være ekstra oppmerksom på språkbruken din:

Formulerer du deg godt?
Har setningene dine god flyt?

Praktiske tips

Her får du noen praktiske tips til selve skriftlige eksamen/tentamen i engelsk.

> Tips før prøven:

Sørg for å være uthvilt slik at hodet fungerer ordentlig, legg deg tidlig kvelden før. [Ikke spill kvelden før. Ikke se filmer på Netflix]

Prøv å se litt engelsk tv eller høre på engelsk musikk om morgenen før eksamen. På den måten blir du “tunet inn” på det engelske.

Tips til selve prøven:

Skriv alltid på engelsk. Slå aldri over til norsk eller fornorsket engelsk.
Skriv, skriv, skriv: Hvis du står fast med en del av oppgavene, går du bare videre med en annen del.
Skriv oppgavene gjennom mer enn en gang. Andre og tredje gang man skriver gjennom en oppgave skaper man alltid bedre sammenheng og flyt i oppgaven.
Prøven varer i 5 timer, så det er viktig at du har med vann og mat, slik at du kan få litt ekstra energi underveis.

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir