— [http://goo.gl/xbHBy0] Motivasjon er en samlebetegnelse på prosesser som får et individ til å handle eller bevege seg._______________________Selve termen ”motivasjon” er avledet fra det latinske verbet ”movere” og reflekterer en common sense-teori om at det er ”noe” som får oss til å handle og gjøre ting.:: RT: Epistemiske oppfatninger, motivasjon og strategibruk ▶ http://goo.gl/vxuxea ◀ er sentrale komponenter i selvregulert læring. Prestasjonsorientering og mestringsorientering | #Ungdomsskole #Læring #Utdanning #Pedagogikk #Samfunnsvitenskap #PedagogiskeFag #Motivasjon


Hva som blir vektlagt som beveggrunner til at vi handler, for eksempel behov, trekk, vilje, selvutvikling etc., varierer fra teori til teori. Christian Brandmo tar utgangspunkt i to ulike motivasjons komponenter som har vist seg å være potente prediktorer for læringsatferd og akademiske prestasjoner, nemlig målorientering og mestringsforventninger.

Målorienteringsteori er utviklet spesielt med tanke på prestasjonssituasjoner og omhandler ”hvorfor” og ”hvordan” individer setter sine mål samt kriterier for bedømmelse av hvorvidt en oppgave har lyktes eller ei.

Målorientering kan også beskrives som mønstre av kognisjoner, affekt og atferd som aktiviseres i forbindelse med mestrings- og prestasjonssituasjoner. Kjernen i prestasjonsorientering er at en setter sine mål ut fra ytre kriterier, for eksempel det å gjøre det bedre enn andre, og at egen suksess bedømmes ut fra hva andre presterer. Kjernen i mestringsorientering er at en setter sine mål ut fra indre kriterier, for eksempel personlig vekst, utvikling og læring, og at egen suksess bedømmes i forhold til disse kriteriene.


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Fra ambisjon til prestasjon: en studie av relasjonene mellom epistemiske oppfatninger, motivasjon, bruk av læringsstrategier og akademiske prestasjoner", Christian Brandmo, UiO 2011, PDF ::

Fra ambisjon til prestasjon, Christian Brandmo, PDF - Official Website - BenjaminMadeira
"Fra ambisjon til prestasjon: en studie av relasjonene mellom epistemiske oppfatninger, motivasjon, bruk av læringsstrategier og akademiske prestasjoner", Christian Brandmo, UiO 2011SHARE: FACEBOOK | TWITTER

Youtube Playlist: [Digital forelesning] Motivasjon knyttet til skole og læring, ved professor Christian Brandmo ::
Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.

Refleksjonsspørsmål er ment som spørsmål/oppgaver du kan arbeide med på egenhånd eller sammen med andre for å vurdere din egen forståelse av temaet motivasjon:


• ✔ Hva motiverer deg i jobben som lærer, og hva gjør du dersom du opplever manglende motivasjon for en arbeidsoppgave?

• ✔ På hvilken måte kan det være en sammenheng mellom motivasjon og læringsstrategier?

• ✔ Hvordan kan du som lærer motivere elevene dine?


Aktuell pensumlitteratur :

• [1] Manger, Terje: Motivasjon for skulearbeid i R.J. Krumsvik og R. Säljö (Red). Praktisk pedagogisk utdanning. En antologi. 2013 Fagbokforlaget. ss. 145-169 (24 sider).

• [2] Schunk, Dale H. Paul R. Pintrich og Judith L. Meece : «Ch. 9. Teacher Influences» i Schunk, Dale H. Paul R. Pintrich og Judith L. Meece : Motivation in Education. Theory, Research and Applications, 2010. Pearson Education, Inc. ss. 299- 330 (32 sider)

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir