— [http://goo.gl/2wMWSd] ”Regjeringen støtter arbeidet med å gjøre opplæring i fremmedspråk praktisk rettet, slik at elevene skal kunne bruke språket fra første time._______________________Det er ferdigheter i språket, ikke kunnskaper om det, som skal være det viktigste” (Kunnskapsdepartementet 2007, s. 8).:: RT: Læreplan for fremmedspråk ▶ http://goo.gl/cIkIfn ◀ understreker tydelig at språklæringa ikke bare skal bestå i å lære seg et instrumentelt turistspråk, språket skal også brukes til ”å kommunisere på tvers av kulturforskjeller” (KUF 1996, s. 281, s. 287). Dessuten understrekes arbeid med autentiske tekster og bruk av digitale hjelpemidler som viktig i forhold til bruk av språket og innsikt i nye kulturer (op.cit.: 280 og 286). ↠ #Pedagogikk #Lingvistikk #Didaktikk #Fremmedspråk #PraktiskPedagogiskUtdanning


Læreplanen implisitt noen føringer for hva en praktisk tilnærming kan innebære. Blant annet skjuler den praktiske tilnærmingen seg bak kompetansemålene i læreplanen der det er fokus på bruk av språket. Også i beskrivelsen av ”formål” med faget understrekes det at elevene best lærer fremmedspråk gjennom å bruke det: ”Å læreet fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket – å lese, lytte, snakke og skrive – i forskjellige sammenhenger” (Kunnskapsdepartementet 2006a).


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Praktisk tilnærming i praksis", Gunn Elin Heimark, 2008, PDF ::

Praktisk tilnærming i praksis, Gunn Elin Heimark, 2008, PDF - Official Website - BenjaminMadeiraSHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen. Rapport fra en intervjuundersøkelse", Gunn Elin Heimark, 2008, PDF ::

Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen, PDF - Official Website - BenjaminMadeira


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Praktisk tilnærming i teori og praksis", Gunn Elin Heimark, 2009, PDF ::

Praktisk tilnærming i teori og praksis, PDF - Official Website - BenjaminMadeira— Filmen viser ulike praktiske øvelser som elevene jobber med før, under og etter lesing og skriving. Innholdet i filmen baserer seg på heftet "I skrivende stund".

SHARE: FACEBOOK | TWITTERAktiv læring - praktiske øvelser i lesing og skriving ::
Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.


REFERENCES :

• [1] Kunnskapsdepartementet. 2006a. Læreplan i fremmedspråk. Utdanningsdirektoratet. Internett 27.01.2016: http://www.udir.no/upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/Grunnskole_og_gjennomgaende/fremmedsprak.rtf

• [2] Kunnskapsdepartementet. 2007. Strategiplan. Språk åpner dører. Strategi for styrking av fremmedspråk i grunnopplæringen 2005-2009. Kunnskapsdepartementet.

• [3] Heimark, Gunn Elin. 2008. Praktisk tilnærming i praksis. Acta Didactica Norge. Vol. 2 Nr. 1 Art. 10

• [4] Heimark, Gunn Elin. 2008. Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen. Rapport fra en intervjuundersøkelse. Fremmedspråksenteret. Fokus på språk. Nr 10 / Februar 2008.

• [5] Heimark, Gunn Elin. 2009. Praktisk tilnærming i teori og praksis. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir