— [http://goo.gl/T5aAxQ] Kontaktlærer som veileder, rollemodell, inspirator og motivator_______________________norsk skole.:: RT: Kontaktlæreren, http://goo.gl/T5aAxQ bindeledd mellom skolen og elevenes foresatte | #vgs #pedagogy #Norge #ungdomsskole #ungdomstrinnet


Kontaktlærer, lærer som har hovedansvaret for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremålene overfor enkeltelever i en elevgruppe i grunnskolen, herunder også kontakten med hjemmet.


Pedagogisk rapport skjema PDF ::

Pedagogisk rapport skjema, PDF - Official Website - BenjaminMadeira

Kontaktlærerens ansvar ::

Kontaktlæreren har særlig ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske forhold herunder kontakten med hjemmet ( opplæringsloven § 8-2. Kontaktlæreren skal samordne læringsaktivitetene, samordne fraværsregjstrering til eleven og sørge for at fraværet blir fulgt opp. Kontaktlæreren skal melde til skolens ledelse om bekymringsfulle forhold knyttet til eleven, herunder at årstimetallet og kompetansemålene oppfylles for den enkelte elev.

Kontaktlærer har ansvar for at gruppen utvikler et godt læringsmiljø. Kontaktlærer fungerer som knutepunkt i det sikkerhetsnettet som skal ta vare på den enkelte elev. Kontaktlærer har ansvar for at nødvendig informasjon om den enkelte elev er mest mulig fullstendig og ajourført.

Kontaktlæreren som veileder ::

Veiledning handler blant annet om å hjelpe eleven til refleksjon over egen læring og utvikling. Da må kontaktlærer ”se” eleven, vise interesse, inspirere, rettlede og hjelpe eleven til å sette seg mål, åpne for nye muligheter og ha fokus på det faglige læringstrykket. Kontaktlærer (og faglærere) har et stort ansvar i å skape en god relasjon mellom lærer og elev.

Lytt til elevene! Eleven vil da oppleve at læreren er interessert i det han tenker, mener og gjør. Læreren vil da få et bedre innblikk i elevens faglige og personlige utvikling. Vær tydelig i grensesetting.

Individuell tilpasning er viktig. Vurder gjerne elevens utvikling fra den ene utviklingssamtalen til den neste. Be eleven vurdere sitt eget arbeid og sin læringsprosess. Det er smart å benytte eget vurderingsskjema i utviklingssamtalene.

En god utviklingssamtale er god veiledning. Det er viktig å prøve å forstå eleven på elevens egne premisser.

Kontaktlæreren som rollemodell, inspirator og motivator ::

Det ligger i kontaktlærerens rolle å drive god klasseledelse. En god klasseleder er en god rollemodell. En god rollemodell er inspirerende. En inspirerende rollemodell er motiverende.

God klasseledelse er å skape et positivt klima i klassen, etablere arbeidsro og motivere til arbeidsinnsats. Elevene gjør som du gjør (særlig de aller minste), ikke nødvendigvis hva du sier. De lærer av oss på godt og vondt. Ofte legger eleven mer vekt på hva du gjør, enn det du sier. Derfor er det viktig å forberede undervisningen godt. God planlegging omfatter det faglige, det organisatoriske og hvilke bøker og utstyr som skal brukes i timen.

Noen punkter for hvordan kontaktkærer (og faglærer) kan være en positiv rollemodell og stå som modell for elevens oppførsel ::

• Kom presis til timene.

• Gjør det helt klart hvem som er leder.Vær positiv og imøtekommende.

• Noen saker er ikke grunnlag for diskusjon, andre saker kan løses dialogisk og demokratisk.

• Få kontakt med hver enkelt elev i løpet av dagen.

• Særlig viktig å møte elevene med godt humør.

• Møt elevene på en positiv måte.

• Legg vekt på å skape tillit (respekt), ikke bare på lover og regler.

• Gjør deg/oss ferdige med negative episoder på en rimelig tid.

• Vær forutsigbar.

• Alle elevene skal ikke nødvendigvis behandles likt.

• Reglene for orden og oppførsel skal i utgangspunktet behandles likt, men ikke nødvendigvis.

• Kom ikke med tomme trusler.

• Lær deg å skille mellom lek og alvor.

• Læreren skal være positiv i all sin fremferd.

• Vær rettferdig, vær konsekvent, behold roen.

• Læreren er et forbilde hele tiden, også på fritida.

• Vis omsorg, ta deg tid, vis innlevelse og forståelse, lytt og vær ærlig.

• Vær blid - vis glede.

• Vær bevisst.

• Vær bevisst stemmebruk.

• Vær bevisst kroppsspråk.

• Trekk fram de positive tingene, legg mindre vekt på de negative.

• Ros mer - ris mindre.

• Vær åpen i forhold til følelser.

• Skap positive holdninger og verdier.

• Ha rutiner i timene og i pausene.

• Vis at du bryr deg om elevene og vær interessert i hva de driver med.

• Vær rettferdig.

• Vær en god rollemodell i forhold til kunnskap, vise veien til kunnskap - vær nysgjerrig.

• Vis godt lærersamarbeid, vær lojal i forhold til regler.

• Vis respekt for elever og foreldre.

• Vær trygg i lærerrollen.

God planlegging ::

En god flyt i undervisningen er viktig for å oppnå et godt læringsutbytte. Det krever god planlegging over tid (faglig, utstyrsmessig, organisatorisk). Nyttige erfaringer for hvordan du kan sikre god flyt og utvikling i undervisningen sier at det er viktig å “følge den røde tråden”.

Noen nyttige punkter til god flyt i undervisningen ::

• Vit elevens ståsted før timen starter.

• Progresjonen må være tilpasset elevenes ferdigheter og evner.

• Redegjør for målene i hver enkelt time.

• God flyt betinger: arbeidsro, konsentrasjon, samhandling mellom lærer og elev, utvikling og elevmotivasjon.

• Pass på at du ikke blir avledet - hold deg til tema.

• Ha alt utstyr du trenger tilgjengelig.

SHARE: FACEBOOK | TWITTER


Motivasjon er noe som genererer aktivitet og handling ::Fuente: Youtube, Servicios de Internet | Source: Youtube, Video hosting service

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir