— [http://goo.gl/x16idb] Læreplan i engelsk_______________________Gjelder fra 01.08.2013:: RT: Læreplan i engelsk http://goo.gl/x16idb revidert i 2013 | #ungdomsskole #LK06 #KUF #pedagogikk #English #ESL #EFL #engelsk #barneskole #ungdomstrinnet #vgs


Språklæring

Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål og andre språk. Det omfatter kunnskap om språket og innsikt i egen språklæring. Å kunne vurdere egen språkbruk og egne læringsbehov og velge egnede strategier og arbeidsmåter er nyttig for å lære og å bruke det engelske språket.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne ::

•bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk
•kommentere eget arbeid med å lære engelsk
•identifisere vesentlige språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål, og bruke dette i egen språklæring
•velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring

Muntlig kommunikasjon

Hovedområdet muntlig kommunikasjon dreier seg om å forstå og bruke det engelske språket ved å lytte, tale og samtale og å bruke hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier. Hovedområdet innebærer å utvikle ordforråd og bruke idiomatiske strukturer og grammatiske mønstre i tale og samtale. Det omfatter også å bruke språket med tydelig uttale og intonasjon.

Hovedområdet innebærer å lytte til, forstå og bruke det engelske språket i ulike muntlige kommunikasjonssituasjoner. Å vise høflighet og hensyn til gjeldende omgangsformer er her et viktig element. Dette dreier seg også om tilpasning av språket til formål og mottaker, blant annet gjennom å skille mellom formelt og uformelt muntlig språk.

Bruk av ulike medier og ressurser, og utvikling av et språklig repertoar på tvers av fag og emner er sentralt i dette hovedområdet.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne ::

•forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner
•velge og bruke ulike lytte- og talestrategier tilpasset formålet
•vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker •forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner
•lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner
•uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon
•uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
•innlede, holde i gang og avslutte samtaler om forskjellige emner ved å stille spørsmål og følge opp innspill
•bruke sentrale mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og ulike setningstyper i kommunikasjon
•forstå og bruke ulike uttrykk for tall og andre data i kommunikasjon

Skriftlig kommunikasjon

Hovedområdet skriftlig kommunikasjon dreier seg om å forstå og bruke det engelske språket ved å lese og skrive og å bruke hensiktsmessige lese- og skrivestrategier.

Hovedområdet omfatter å lese varierte typer tekster på engelsk for å stimulere til leseglede og opplevelse, og for å forstå og tilegne seg kunnskap. Det innebærer mengdelesing som fremmer språkforståelse og tekstkompetanse. Lesing av ulike typer tekster kan legge grunnlag for personlig vekst, modning og kreativitet og gi inspirasjon til egen tekstskaping.

Hovedområdet omfatter også å skrive engelske tekster i ulike kommunikasjonssituasjoner for å stimulere til skriveglede og opplevelse, og for å forstå og tilegne seg kunnskap. Dette dreier seg også om tilpasning av språket til formål og mottaker, blant annet gjennom å skille mellom formelt og uformelt skriftlig språk. Hovedområdet innebærer å utvikle ordforråd og bruke rettskriving, idiomatiske strukturer og grammatiske mønstre i skrift. Det omfatter også å skape struktur og sammenheng i tekster.

Bruk av ulike medier og ressurser, og utviklingen av et språklig repertoar på tvers av fag og emner er sentralt i dette hovedområdet.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne ::

•velge og bruke ulike lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
•forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner
•vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker •forstå hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekster
•lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige emner
•bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving
•skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng
•bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
•bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon
•kjenne til personvern og opphavsrett og velge og bruke innhold fra forskjellige kilder på en etterprøvbar måte

Kultur, samfunn og litteratur

Hovedområdet kultur, samfunn og litteratur dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Det tar utgangspunkt i engelskspråklige land, og dekker sentrale emner knyttet til samfunnsliv, litteratur og andre kulturuttrykk. Hovedområdet dreier seg også om å tilegne seg kunnskap om engelsk som et verdensspråk med mange bruksområder.

Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres levesett og kulturer.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne ::

•drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge
•gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA
•drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land
•beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land
•lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer
•samtale om og formidle aktuelle og faglige emner


Læreplan i engelsk PDF ::

Læreplan i engelsk, PDF - Official Website - BenjaminMadeira

SHARE: FACEBOOK | TWITTEREngelsk muntlig eksamen måloppnåelse - eksamen ved vgs: karakter 2, 4, 6 ::
Fuente: Youtube, Servicios de Internet | Source: Youtube, Video hosting service

Kilder :

• [1] Bratholm, Berit. "Godkjenningsordningen for lærebøker 1889-2001, en historisk gjennomgang". Høgskolen i Vestfold, 2001. Web. Retrieved on June 2015 from http://goo.gl/usQ1oC

• [2] KUF. 1994. Reform 94. ‘Videregående Opplæring’. [‘Reform of the Structure and Content of Upper Secondary Education.’] Oslo, Norway: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

• [3] KUF. 1996. ‘Læreplanverket for Den 10-Årige Grunnskolen’. L97 [‘Curriculum for the 10-Year Compulsory School in Norway.’]. Oslo, Norway: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

• [4] LK06, ‘English subject curriculum,’ revised version (Aug. 2013) The Norwegian LK06, in English. Utdanningsdirektoratet (Norwegian Ministry of Education and Research). Web. http://goo.gl/gJlaH9

• [5] LK06, ‘English subject curriculum,’ revised version (Aug. 2013) The Norwegian LK06, in Norwegian. Utdanningsdirektoratet (Norwegian Ministry of Education and Research). Web. http://goo.gl/o87vEh

• [6] Odelstinget 2000. Sak nr.11, møte i Odelstinget den 13. juni. Web. Retrieved on June 2015 from https://goo.gl/PbU93o

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir