— [https://goo.gl/tYWoiM] Hva ligger i teori om_______________________operant betinging?:: RT: PPU-eksamensveiledning ▶ http://goo.gl/OAHmlQ ◀ Forklar den proksimale utviklingssonen ↠ #Pedagogikk #PPU #PraktiskPedagogiskUtdanning


Eksamenstype: skriftlig
Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap

Hjelpemidler:
Kunnskapsdepartementet: Opplæringsloven. Tilgjengelig fra http://www.lovdata.no
Utdanningsdirektoratet: Utdrag av Læreplanverket for Kunnskapsløftet: generell del og Læringsplakaten. Tilgjengelig fra http://www.udir.no/Lareplan/: Læreplanene inneholder, 1) formål, 2) hovedområder/struktur, 3) kompetansemål fordelt på årstrinn, 4) grunnleggende ferdigheter, 5) bestemmelser for sluttvurdering.

Informasjon: Både del 1 (kortsvarsoppgaver) og del 2 (langsvarsoppgaver) må være besvart og bestått for å bestå eksamen. Hver av de 4 kortsvarsoppgave må bli vurdert til bestått for å kunne bestå eksamen. Del 1 består av kortsvarsoppgaver, mens i del 2 skal PPU-studenten velge én langsvarsoppgave. De to delene tillegges i utgangspunktet lik vekt, men ved tvil vil langsvarsoppgaven veie tyngst.


DEL 1 – kortsvarsoppgaver (maks én håndskrevet side per oppgave).

Kortsvarsoppgave) Forklar den proksimale utviklingssonen, og vis hvordan denne er et nyttig tankeverktøy for læreren i arbeidet med elevaktive arbeidsformer.


• ✔ Her ønskes en presis forklaring på hva den Vygotskys proksimale utviklingssone innebærer. Gode besvarelser benytter også begreper som mediering, «kompetanseorientert forståelse av evner», «tilpassa opplæring» som hjelp til å forklare den proksimale utviklingssonen.

• ✔ Videre bør besvarelsen inneholde en forklaring på hva som ligger i elevaktive arbeidsformer. Den proksimale utviklingssonen er relevant i forhold til elevaktive arbeisformer, fordi åpne og utforskende oppgaver ofte møter eleven der «han er» i utviklingen/sonen. Følgelig er dette nyttig for læreren å reflektere over i forhold til tilpassa opplæring, og å treffe alle elevene gjennom ulike arbeidsmetoder. For å oppnå over middels er det viktig at besvarelsen klarer å se sammenhengen mellom den proksimale utviklingssonen og elevaktive arbeidsformer.


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Pedagogikk - Tankekart: læringssyn og teorier - Praktisk-pedagogisk utdanning", PDF ::

Pedagogikk - Tankekart: læringssyn og teorier - Praktisk-pedagogisk utdanning, PDF - Official Website - BenjaminMadeiraPedagogikk - Tankekart: læringssyn og teorier - Praktisk-pedagogisk utdanning.


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


Dette er den proksimale utviklingssonen ::Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.
Aktuell pensumlitteratur :

• [1] Imsen, Gunn. Elevens verden: Innføring i pedagogisk psykologi. Oslo: Universitetsforlaget, 2005 (4.utg.).

• [2] Lyngsnes, Kitt og Rismark, Marit. Didaktisk arbeid. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2014 (3. utg.).

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir