— [https://goo.gl/QSyXK4] Ifølge R94:_______________________All ungdom mellom 16 og 19 år har rett til tre års opplæring som kan føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller delkompetanse.:: RT: Reform 94, ledet av Gudmund Hernes, Arbeiderpartiet ▶ https://goo.gl/QSyXK4 ◀ Her finner du det utgåtte læreplanverket for videregående opplæring R94. Dette læreplanverket er erstattet av Læreplanverket for Kunnskapsløftet. ↠ #Pedagogikk #PPU #PraktiskPedagogiskUtdanning #skole


Felles allmenne fag:

B-/C-språk, Eldre historie, nyere historie, Engelsk, Engelsk for elever med tegnspråk, Finsk som andrespråk, Geografi, Kroppsøving Matematikk, Naturfag, Samisk som andrespråk, Nordsamisk som førstespråk, Norsk, Norsk for elever med samisk, Norsk for elever med tegnspråk, Norsk som andrespråk for språklige minoriteter, Religion og etikk, Samfunnslære, Tegnspråk B-/C -språk, Tegnspråk som førstespråk, Økonomi og informasjonsbehandling, Latin og gresk - C - språk.

Studieretningsfag/Allmenne, økonomiske og administrative fag:

Administrasjon og saksbehandling, Arkivkunnskap, Bedriftsøkonomi, Biologi, C-Språk 5-5, Drama, Engelsk, Etablererkunnskap, Form og farge, Fysikk, Geografi I, Geografi II, Informasjonsteknologi, Kjemi, Kontorautomasjon, Kunst- og kulturhistorie, Latin og gresk C språk 5-5, Markedsføring, Matematikk, Mediekunnskap, Musikk, Organisasjonslære, Politisk idéhistorie, Regnskap, Reklame, Rettslære, Religion og etikk, Samfunnskunnskap, Samfunnsøkonomi, Samisk kulturkunnskap, Språkkunnskap, Transportadministrasjon, Reiselivsfag, IKT-driftsfag VK1, IKT-driftsfag opplæring i bedrift.

Grunnkurs: Byggfag

VKI: Anlegg og bergverk, Anleggsmaskinfører, Betongfag, Gipsmakerfaget, Murer, Steinfag, Stillasbygger, Tømrer.

VKII, Retningslinjer for fagprøve: Asfaltfaget, Banemontørfaget, Bergverksfaget, Tunnel- og fjellarbeidsfaget, Veg- og anleggsfaget.

Anleggsmaskinførerfaget - Retningslinjer for fagprøve: Armeringsfaget, Betongarbeidsfaget, Betongindustrifaget, Forskalingsfaget, Gipsmakerfaget, Murerfaget, Steinfaget.

Stillasbyggerfaget - Retningslinjer for fagprøve: Industriell trehusproduksjon, Salg av trelast og byggevarer, Tømrerfaget.


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Læreplanverket for videregående opplæring R94", som Gudmund Hernes - etter initiativ fra forgjengeren Mary Kvidal - utformet og innførte. Publisert under: Regjeringen Brundtland III, utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet; brosjyre/Veiledning | Dato: 28.03.1996 PDF ::

Læreplanverket for videregående opplæring R94, PDF - Official Website - BenjaminMadeiraPedagogikk - Læreplanverket for videregående opplæring R94.
– Gudmund Hernes ble spurt om han angrer på reformiveren?

– Nei, jeg tror jeg er forherdet i den forstand at de aller fleste tingene jeg gjorde, ville jeg gjort om igjen i dag. Reform 94 - ville jeg gjennomført den på nytt? Ja, hovedgrepene ville jeg tatt om igjen. Jeg ville på nytt også utnevnt den første kvinnelige biskopen, gjennomført fastlegereformen, etablert NTNU, fått seksåringene inn i skolen og satt i verk skolefritidsordningen, sier han.

Så legger han til:

– Samtidig ser jeg at det er ulike typer svakheter ved alle reformene og tiltakene, for eksempel på at ikke alle grepene i Reform 94 ble gjennomført. Jeg har tenkt mye og tenker mye på ting som ikke ble slik jeg ønsket, sier Hernes.

Hernes mener Latinskolen fortsatt holder kloen over fellesskolen.

–Vi henger fremdeles fast i et gammeldags skolekonstruksjon. Dagens skole tilhører det forrige århundret, mens elevene er på plass i det nye.


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Evaluering av Reform 94: Sluttrapport fra NIFUs hovedprosjekt", 1998, PDF ::

Evaluering av Reform 94: Sluttrapport fra NIFUs hovedprosjekt, PDF - Official Website - BenjaminMadeiraSHARE: FACEBOOK | TWITTER

Sylvi Stenersen Hovdenak, 2014 — Sammenhengen mellom føringer i læreplanen, skolens styringsdokumenter og hvordan det setter rammer for lærerens profesjonsutøvelse og klasseledelse. Hvordan ulike politiske retninger påvirker læreplanen ::
Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.

Aktuell litteratur :

• [1] Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. (1996). Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen.

• [2] Imsen, Gunn (2009). Lærerens verden inføring i genrell didaktikk (4. utgave. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

• [3] Koritzinsky, T. (2012). Samfunnskunnskap fagdidaktisk innføring (3.utgave. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

• [4] Møller, Jorunn, Tine S. Prøitz og Petter Aasen (2009). Kunnskapsløftet – tung bør å bære? Underveisanalyse av styringsreformen i skjæringspunktet mellom politikk, administrasjon og profesjon. Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir