— [http://goo.gl/8O1Ne4] Læreplanverket_______________________for den 10-årige grunnskolen (L97) som grunnlagsdokument i praksisopplæringa.:: RT: Reform 97, ledet av Gudmund Hernes, Arbeiderpartiet ▶ https://goo.gl/lIAZMd ◀ Her finner du det utgåtte læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, L97: Læreplan for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Dette læreplanverket er erstattet av Læreplanverket for Kunnskapsløftet. ↠ #Pedagogikk #PPU #PraktiskPedagogiskUtdanning #skole


Norge, Læreplanverket for videregående opplæring (R94), læreplanar, grunnskoleutdanning, fagplaner, Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97), Læreplaner - Grunnskolen, grunnskole, grunnskolereforma, skoleverket, L97, Undervisningsopplegg, Videregående skole, Norway, Pedagogikk, pedagogikk, 10-årigeskole, skolevesen, læreplan, mønsterplaner, Skoleundervisning, mønsterplanen, Voksenopplæring, Norge, skole, Utdanningspolitikk, Læreplaner - Grunnskolen - Norge, Grunnskolen, utdanning, pensum, skoleelever, lærerplaner, Primary education, Education, Læreplaner, videregående, grunnskolereformen, læreplaner, Læreplaner : Grunnskolen, grunnskoler, grunnskolen, Grunnskolereformen


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, L97", publisert under: Regjeringen Brundtland III, utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet; brosjyre/Veiledning PDF ::

Læreplanverket for videregående opplæring R97, PDF - Official Website - BenjaminMadeira

Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen 1997 (L97)

Denne læreplanen fikk formell status som forskrift, hvilket betydde at læreplanens mange og detaljerte kunnskapskrav skulle følges opp. Kunnskapsinnholdet og arbeidsformer er formulert i måltermer som sier klart hva elevene skal arbeide med i hvert fag og på hvert trinn (Imsen, 2009). Læreplanen av 1997 medførte en kraftig innskrenkning av lærerens frihet til å velge lærestoff. Siden L 97 la større vekt på fagdelt undervisning ble det derfor lagt opp mål for hvert av de tre samfunnsfagene. Det ble også satt opp mange og detaljerte lister over hoved- og undermomenter som skulle gjennomgås og målene var direkte knyttet til hvert årstrinn (Koritzinsky, 2012).SHARE: FACEBOOK | TWITTER

Sylvi Stenersen Hovdenak, 2014 — Sammenhengen mellom føringer i læreplanen, skolens styringsdokumenter og hvordan det setter rammer for lærerens profesjonsutøvelse og klasseledelse. Hvordan ulike politiske retninger påvirker læreplanen ::
Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.

Aktuell litteratur :

• [1] Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. (1996). Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen.

• [2] Imsen, Gunn (2009). Lærerens verden inføring i genrell didaktikk (4. utgave. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

• [3] Koritzinsky, T. (2012). Samfunnskunnskap fagdidaktisk innføring (3.utgave. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

• [4] Møller, Jorunn, Tine S. Prøitz og Petter Aasen (2009). Kunnskapsløftet – tung bør å bære? Underveisanalyse av styringsreformen i skjæringspunktet mellom politikk, administrasjon og profesjon. Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir