— [http://goo.gl/y9OzcH] Den didaktiske relasjonsmodellen legger vekt på ulike faktorer som er viktige når man planlegger aktiviteter og undervisning, og relasjonen mellom disse faktorene._______________________Modellen kan benyttes både i forarbeidet, planleggingen, gjennomføringen av en pedagogisk aktivitet, og som et verktøy for å reflektere over aktiviteten i etterkant.:: RT: PPU-eksamensveiledning ▶ https://goo.gl/PZoNG6 ◀ Forklar kort begrepet didaktikk. Vis deretter hvordan den didaktiske relasjonsmodellen kan ses på som et nyttig planleggingsverktøy i en lærers hverdag ↠ #Pedagogikk #PPU #PraktiskPedagogiskUtdanning #Pedagogikk


Eksamenstype: skriftlig
Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap

Hjelpemidler:
Kunnskapsdepartementet: Opplæringsloven. Tilgjengelig fra http://www.lovdata.no
Utdanningsdirektoratet: Utdrag av Læreplanverket for Kunnskapsløftet: generell del og Læringsplakaten. Tilgjengelig fra http://www.udir.no/Lareplan/: Læreplanene inneholder, 1) formål, 2) hovedområder/struktur, 3) kompetansemål fordelt på årstrinn, 4) grunnleggende ferdigheter, 5) bestemmelser for sluttvurdering.

Informasjon: Både del 1 (kortsvarsoppgaver) og del 2 (langsvarsoppgaver) må være besvart og bestått for å bestå eksamen. Hver av de 4 kortsvarsoppgave må bli vurdert til bestått for å kunne bestå eksamen. Del 1 består av kortsvarsoppgaver, mens i del 2 skal PPU-studenten velge én langsvarsoppgave. De to delene tillegges i utgangspunktet lik vekt, men ved tvil vil langsvarsoppgaven veie tyngst.


DEL 1 – kortsvarsoppgaver (maks én håndskrevet side per oppgave).

Kortsvarsoppgave) Forklar kort begrepet didaktikk. Vis deretter hvordan den didaktiske relasjonsmodellen kan ses på som et nyttig planleggingsverktøy i en lærers hverdag.


• ✔ Didaktikk er et vidt begrep uten en entydig definisjon (Lyngsnes & Rismark, 2014). Begrepet didaktikk har vært i bruk siden oldtiden, men har fra 1700-tallet blitt brukt i pedagogikken om det som har med undervisning å gjøre. Bjarne Bjørndal og Sigmund Lieberg utviklet i 1978 den didaktiske relasjonsmodellen for å gi lærerne et verktøy for å planlegge undervisninga. Den didaktiske relasjonsmodellen er en av mange modeller som kan brukes for å planlegge og gjennomføre aktiviteter.

• ✔ Studentene kan velge å ta utgangspunkt i den vide- og brede didaktikkforståelsen for å forklare begrepet. Begrepet kan også forklares ved å sammenligne det med f.eks yrkesdidaktikk og generell didaktikk. Her bør det også komme fram at de ulike kategoriene har gjensidig påvirkningsforhjold.

• ✔ Neste del av oppgaven er åpen, og man må her akseptere ulike vektlegginger og fokus. Her bør studenten uansett få fram på hvilken måte læreren benytter didaktisk tenking i planlegging av, men også i gjennomføring og analyse av undervisning. Gode besvarelser beskriver praktiske eksempler med utgangspunkt i det didaktiske begrepsapparatet.

• ✔ Den didaktiske relasjonsmodellen er en modell som biter seg selv i halen. De ulike faktorene i modellen følger ikke en bestemt rekkefølge, men påvirker hverandre gjensidig. Blir en av faktorene i modellen endret, påvirker det de andre faktorene. Hvis du skal male med ei gruppe barn og har glemt å sette fram vannglass, så påvirker det hvordan aktiviteten blir gjennomført. Med denne modellen kan du lett finne ut hvilken del i planen som ikke gikk som planlagt, og hvilken del av planen som gikk bra. Dette er nyttig informasjon som er viktig at du tar med deg neste gang du skal planlegge en aktivitet.


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Pedagogikk - Tankekart: læringssyn og teorier - Praktisk-pedagogisk utdanning", PDF ::

Pedagogikk - Tankekart: læringssyn og teorier - Praktisk-pedagogisk utdanning, PDF - Official Website - BenjaminMadeiraSHARE: FACEBOOK | TWITTER


Ellen Romstad, spesialpedagog, Follo barne- og ungdomsskole, 2015 ::Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.
Aktuell pensumlitteratur :

• [1] Lyngsnes, K. M., and Marit Rismark. "Didaktisk arbeid (3. utg.)." Oslo: Gyldendal (2014). Kap. 1, 2, 4, 5 og 7.

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir