— [http://goo.gl/aIOYLr] Hvilke tiltak kan iverksettes for å bidra til å øke elevenes læringsutbytte _______________________både i det teknologitette og fysiske klasserom?:: RT: PPU-hjemmeeksamen ▶ https://goo.gl/dZZXNG ◀ Relasjonellkompetanse, struktur- og variasjon i undervisninga har innvirkning på læringsutbytte ↠ #Pedagogikk #PPU #PraktiskPedagogiskUtdanning #lærer–elev-relasjon #selvbestemmelsesteori #autonomistøtte #klasseledelse #autoritativ #problematferd #DyktigLærer #SosialKompetanse #SosialeFerdigheter #identitetsdanning #LæringSomEnSosialProsess #SkolefagligePrestasjoner


1) Hva er klasseledelse i det norske senmoderne samfunn?

2) Hvilke tiltak kan iverksettes for å bidra til å øke elevenes læringsutbytte både i det teknologitette og fysiske klasserom?SHARE: FACEBOOK | TWITTER


Klasseledelse: Fra klasseledelse til læringsledelse, Kristin Helstad, UiO, 2014 ::Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.
SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Pedagogikk - Tankekart: læringssyn og teorier - Praktisk-pedagogisk utdanning", PDF ::

Pedagogikk - Tankekart: læringssyn og teorier - Praktisk-pedagogisk utdanning, PDF - Official Website - BenjaminMadeiraPedagogikk - Tankekart: læringssyn og teorier - Praktisk-pedagogisk utdanning.


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


Klasseledelse: betydning av lærer-elev-relasjonen for elevens læringsmiljø, Kristin Beate Vasbø, UiO, 2015 ::Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.
Litteraturliste – Kilder [Formalia. Referansestilen og kildehenvisning som ble valgt i denne oppgaven er MLA, istedenfor APA, fordi undertegnede mener at MLA gir mer konkret henvisning til kilden for videre undersøkelse] :

• [1] Apple, Michael. "Creating democratic education in neoliberal and neoconservative times." Praxis Educativa 17.2 (2014): 48-55. Internett. Hentet den 01.05.2016. Tilgjengelig: http://goo.gl/vFHUPn

• [2] Apple, Michael og Petter Aasen. The state and the politics of knowledge. Psychology Press, 2003. Papir-utgave.

• [3] Arjona, Ricardo. "Mojado" i CD-en: Adentro. Sony BMG Music, 2005. [Videoklipp]. "«MOJADO» Guatemala/Mexico/USA — «Step by Step on a Desperate Trek»". Internett. Henta fra YouTube 7.03.2016. Tilgjengelig: https://goo.gl/e7PVvq

• [4] Bandura, Albert. Self-efficacy in changing societies. Cambridge university press, 1995(1997,1999,2009). Papir-utgave.

• [5] Baum, William M. Understanding behaviorism: Behavior, culture, and evolution. Blackwell Publishing, 2005 (2. opplag). Papir-utgave.

• [6] Berg-Olsen, Anita. Små skoler i små samfunn: å studere utdanning og læring i kontekst. (Vol. 2006, nr. 10). Nesna: Høgskolen i Nesna, 2008. Papir-utgave.

• [7] Biseth, Heidi og Sofie Haug Changezi. "Det er ikke kidsa det er noe galt med, men skolesystemet!" Kronikk, publisert 06.04.2016. Oslo: Utdanningsforskning, 2016. Internett. Henta den 7.04.2016. Tilgjengelig: http://goo.gl/22ZwHS

• [8] Boström, Lena. Fra undervisning til læring. Oversetter og tilrettelegger til norske forhold: Kari Marie Thorbjørnsen. Oslo: Kommuneforlaget, 2001. Oversettelse av Från undervisning till lärande. Brain Books, 1998. Papir-utgave.

• [9] Brandmo, Christian. "Motivasjon knyttet til skole og læring". Oslo: UV, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO, i.d. [Videoklipp/Digital forelesning]. Internett. Henta fra Canvas 25.04.2016: PPU3510D (V2016) Modul 6: "Læringsstrategier / Motivasjon". Tilgjengelig: https://goo.gl/svrBtE og/eller: https://goo.gl/ZG6Z9F

——— "Fra ambisjon til prestasjon: En studie av relasjonene mellom epistemiske oppfatninger, motivasjon, bruk av læringsstrategier og akademiske prestasjoner hos økonomistudenter". Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, 2011.

• [10] Bransford, John D., Ann L. Brown og Rodney R. Cocking. How people learn: Brain, mind, experience, and school. National Academy Press (Expanded Edition), 2000. Papir-utgave.

• [11] Bransford, John, Sharon Derry, David Berliner og Karen Hammerness: "Theories of learning and their roles in Teaching", i verket: Preparing Teachers for a Changing World. What teacher should learn and be able to do, av Darling Hammon, L. og J. Bransford. Jossey-Bass, 2005. Papir-utgave.

• [12] Brevik, Lisbeth Myklebostad. Campusforelesning: "Hvordan støtte elevers læringsrettede samtaler i gruppearbeid". Oslo: Helga Engs hus. Blindern 01.03.2016.

——— "Fra klasseledelse til læringsledelse" [PPT, PowerPoint-presentasjon]. Nes kommune, 1-10 trinn, 13. august 2014. Internett. Henta den 02.03.2016. Tilgjengelig: https://goo.gl/Xy4FOl

• [13] Bruner, Jerome Seymour. The Process of education. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1960.

• [14] Bråten, Ivar/ Thurmann-Moe, Anne Cathrine. "Den nærmeste utviklingssonen som utgangspunkt for pedagogisk praksis", i verket: Vygotsky i pedagogikken, av Bråten, Ivar (red). Oslo, Cappelen Akademiske Forlag AS, 1996. ss. 123-142. Papir-utgave.

• [15] , Anne Kristin og Sylvi Stenersen Hovdenak. "Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted." Tidsskrift for ungdomsforskning 11(1):69–85, 2011. Oslo: UiO, Universitetet i Oslo, 2011. Internett. Henta den 01.04.2016. Tilgjengelig: https://goo.gl/1ak7Lz

• [16] Dale, Erling Lars (red.). Læreplan: i et forskningsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Papir-utgave.

• [17] Damsgaard, Hilde Larsen: Når hver time teller. Muligheter og utfordringer i en profesjonell skole. Oslo: J.W. Cappelens Forlag AS, 2010 (2. opplag). Papir-utgave.

• [18] Dewey, John. Democracy and education. Penn State Electronic Classics Series Publication, 2004. Papir-utgave.

——— "Experience and education." The Educational Forum. Vol. 50. No. 3. Taylor & Francis Group, 1986. Papir-utgave.

——— How We Think. New York: D.C.Heath & CO., Publishers, 1910. Papir-utgave.

• [19] Drugli, May Britt og Thomas Nordahl. "Dyrk lærernes relasjonskompetanse". Oslo: Scandinavian Psychologist, 2014. Internett. Henta den 24.02.2016. Tilgjengelig: http://goo.gl/s6vdOW

• [20] Elstad, Eyvind og Are Turmo (red.): Læringsstrategier – Søkelys på lærernes praksis. Oslo: Universitetsforlaget, 2006 (3.utg.). Papir-utgave.

• [21] Engelien, Kirsti Lyngvær. "Undervisningsplanlegging: å tenke didaktisk". Oslo: ILS, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, 2014. [Videoklipp/Digital forelesning]. Internett. Henta fra Canvas 08.02.2016: PPU3510D (V2016) Modul 1: "Undervisning og læring". Tilgjengelig: https://goo.gl/Rm70Kl og/eller: https://goo.gl/4sRl7l

• [22] Evans, Linda (2008). "Professionalism, professionality and the development of education professionals." British Journal of Educational Studies, 56(1) (ss. 20-38). Internett. Henta den 01.05.2016. Doi: 10.1111/j.1467-8527.2007.00392.x Tilgjengelig: http://goo.gl/xabq1Y

• [23] Fosse, Britt Oda. "Læringsteorier". Oslo: ILS, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, (i.d). [Videoklipp/Digital forelesning]. Internett. Henta fra Canvas 08.02.2016: PPU3510D (V2016) Modul 1: "undervisning og læring". Tilgjengelig: https://goo.gl/Rm70Kl og/eller: https://goo.gl/qVCQ4z

• [24] Furberg, Anniken og Ingvill Rasmussen: "Faktaorientering og forståelsesorientering forståelsesorientering i elevers bruk av nettbaserte læringsomgivelser", i verket: Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen, av T.E. Hauge og A. Lund (Red). Oslo: Cappelen Damm Akademisk (ss. 23-57). Papir-utgave.

• [25] Giddens, Anthony. Modernitetens konsekvenser. Oversetter: Are Eriksen. Oslo: Pax Forlag, 1997. Oversettelse av The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990. Papir-utgave.

——— Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press, 1991. Papir-utgave.

• [26] Gotaas, Anne Cathrine. Omvendt undervisning. Oslo: Pedlex, 2015. Papir-utgave.

• [27] Handbook, M. L. A. MLA Handbook for Writers of Research Papers. New York: MLA, 2009 (7th edition). Papir-utgave.

• [28] Hattie, J. A. C. Visible learning: A synthesis of 800+ meta-analyses on achievement. Abingdon: Routledge, 2009. Papir-utgave.

• [29] Helstad, Kristin. "Klasseledelse: læreren som læringsleder". Oslo: ILS, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, 2014. [Videoklipp/Digital forelesning]. Internett. Henta fra Canvas 23.02.2016: PPU3510D (V2016) Modul 3: "klasseledelse". Tilgjengelig: https://goo.gl/YsRgv1 og/eller: http://goo.gl/X5AvGG

• [30] Hertzberg, Frøydis. "Skrivekompetanse på tvers av fag", i verket: Læringsstrategier – Søkelys på lærernes praksis, av Eyvind og Are Turmo (red.). Oslo: Universitetsforlaget, 2006 (3.utg.), ss. 111-124. Papir-utgave.

• [31] Hopfenbeck, Therese Nerheim. Strategier for læring: om selvregulering, vurdering og god undervisning. Oslo: Universitetsforlaget, 2014. Papir-utgave.

• [32] Hovdenak, Sylvi Stenersen. Utdanningssosiologi - fra teori til praksis i skolen. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2011. Papir-utgave.

——— "Læreplaner". Oslo: ILS, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, (2014). [Videoklipp/Digital forelesning]. Internett. Henta fra Canvas 23.02.2016: PPU3510D (V2016) Modul 2: "Læreplaner og lærerprofesjonalitet". Tilgjengelig: https://goo.gl/YDpLpo og/eller: http://goo.gl/CmCZhY

——— 90-tallsreformene: et instrumentalistisk mistak? Oslo: Gyldendal akademisk, 2000. Papir-utgave.

——— "Perspektiver på skoleutvikling", i verket: Kunnskapsløftet - fra ord til handling, av Hovdenak, Eggen, Elstad (red.). Acta Didactica nr. 3/2009, 2009 (ss. 9-27). Internett. Henta den 01.05.2016. Tilgjengelig: fra http://goo.gl/y3Mloa

• [33] Imsen, Gunn. Det ustyrlige klasserommet: om styring og samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen. Oslo: Universitetsforlaget, 2004. Papir-utgave.

——— Elevens verden: Innføring i pedagogisk psykologi. Oslo: Universitetsforlaget, 2005 (4.utg.).

——— Lærerens verden: Innføring i generell didaktikk. Oslo: Universitetsforlaget, 2009 (4.utg.).

• [34] Jenset, Inga Staal. "Observasjon som metode". Oslo: ILS, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, 2016. Blindern, 29.02.2016. Campusforelesning.

• [35] KD. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Oslo: KD, Kunnskapsdepartementet, 2009. Internett. Henta fra Lovdata den 22.05.2016. Tilgjengelig: https://goo.gl/8y3AQp og/eller: https://goo.gl/iRFlDC

——— "KUNNSKAPSLØFTET: reformen i grunnskole og videregående opplæring. Presentasjon". Oslo: Kunnskapsdepartementet, 2006. Internett. Henta den 25.05.2016. Tilgjengelig: https://goo.gl/gPV3WX og/eller: https://goo.gl/pJNGDs

• [36] Kjetilstad, Vidar. Implementering av kunnskap til praksis – læreres rapporter om utvikling av autoritativ klasseledelse gjennom en intervensjonsperiode. Akademisk avhandling/ Masteroppgave. Stavanger: Det Humanistiske Fakultet, UiS, Universitetet i Stavanger, 2012. Internett. Henta den 22.05.2016. Tilgjengelig: http://goo.gl/IsFR93

• [37] Klette, Kirsti. "Hva vet vi om god undervisning? Rapport fra klasseromsforskningen", i verket: Praktisk pedagogisk utdanning. En antologi, av R.J. Krumsvik og Roger Säljö (Red). Bergen: Fagbokforlaget, 2013 (ss. 173-201). Papir-utgave.

——— Campusforelesning: «Hva vet vi om god undervisning- introduksjon og oversikt». Oslo: Helga Engs hus. Blindern 11.01.2016

• [38] Krumsvik, Rune Johan. "Klasseleing i teknologitette klasserom i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen", i verket: Praktisk pedagogisk utdanning. En antologi, av R.J. Krumsvik og Roger Säljö (Red). Bergen: Fagbokforlaget, 2013 (ss. 553-590). Papir-utgave.

• [39] Langseth, Inger. "Muntlig språklæring: Å lære å snakke et fremmedspråk er å kle seg", i verket av Torlaug Løkensgard Hoel, Per Christian Hestbek, Inger Langseth, Per Ramberg og Hæge Hestnes (red.). Språkfag 1. Idéhefter for lærere, ss. 35-42. Trondheim: Tapir Akademisk forlag, 2007.

• [40] Locke, John. An Essay Concerning Human Understanding. Pennsylvania State University, 1999(1690). Papir-utgave.

• [41] LK06, "Læreplan i fremmedspråk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering - kompetansemål". Oslo: KD, Kunnskapsdepartementet. Internett. Henta den 10.03.2016. Tilgjengelig: http://goo.gl/Tu48BY

• [42] Manger, Terje. "Motivasjon for skulearbeid", i verket: Praktisk pedagogisk utdanning. En antologi, av R.J. Krumsvik og Roger Säljö (Red). Bergen: Fagbokforlaget, 2013 (ss. 145-169). Papir-utgave.

• [43] McDonald, Connor et al. "The ISI Classroom Observation System: Examining the Literacy Instruction Provided to Individual Students", i verket: Educational Researcher. Vol 38. No 2, 2009 (ss. 85-99). Internett. Henta den 01.05.2016. Tilgjengelig: http://goo.gl/HDd7Ho

• [44] Mercer, Neil og Karen Littleton. "How dialog with a teacher helps children learn," i verket: Dialogue and the Development of children's thinking: a sociocultural approach, av Neil Mercer og Littleton, Karen. Routledge, 2007 (ss. 34-56). Papir-utgave.

——— "Learning to think together- and alone," i verket: Dialogue and the Development of children's thinking: a sociocultural approach, av Neil Mercer og Littleton, Karen. Routledge, 2007 (ss. 34-56). Papir-utgave.

• [45] Mercer, Neil, Sara Hennessy og Paul Warwick. "Using interactive whiteboards to orchestrate classroom dialogue," i verket: Technology, Pedagogy and Education, 19(2), 2010 (ss. 195-209). Internett. Henta den 01.05.2016. DOI: 10.1080/1475939X.2010.491230 Tilgjengelig: http://goo.gl/Ie74oV

• [46] Mørk, Sonja M. "Argumentasjon som læringsstrategi: Hvordan kan læreren tilrettelegge for elevenes faglige argumentasjon?", i verket: Læringsstrategier – Søkelys på lærernes praksis, av Eyvind og Are Turmo (red.). Oslo: Universitetsforlaget, 2006 (3.utg.), ss. 127-143. Papir-utgave.

• [47] Nordahl, Thomas, Mari-Anne Sørlie, Arne Tveit og Terje Manger. Alvorlige atferdsvansker. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Veileder for skolen. Oslo: Læringssenteret, 2003. Internett. Henta den 22.05.2016. Tilgjengelig: http://goo.gl/dhXdDQ

• [48] Nordahl, Thomas. Eleven som aktør: fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget, 2002(2009, 5.opplag). Papir-utgave.

——— "Lederskap i klasserommet". Värmland, Sverige: Pedagog Värmland, 5. mai 2014. Forelesning. [Videoklipp]. Internett. Henta den 22.05.2016 fra YouTube. Tilgjengelig: https://goo.gl/OnUuhx

——— "Støttende relasjoner i klasseledelse". Utdanningsdirektoratet, 13. august 2012. Intervju. [Videoklipp]. Internett. Henta den 22.05.2016 fra Udir. Tilgjengelig: http://goo.gl/Y43asR og/eller: http://goo.gl/eKPobo

• [49] Nottingham, James. Læringsreisen. Hvordan skape aktiv læring og refleksjon i klasserommet. Oversetter og tilrettelegger til norske forhold: Jorun Buli-Holmberg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2012. Oversettelse av Challenging Learning: Theory, effective practice and lesson ideas to create optimal conditions for learning with P–12 students. Hawker Brownlow Education, 2010. Papir-utgave.

• [50] NOU: Norges offentlige utredninger. 2009: 18. "Likeverd, inkludering og tilpasset opplæring" i: Rett til læring. Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. juni 2007. Avgitt til Kunnskapsdepartementet 2. juli 2009. Internett. Henta den 30.03.2016. Tilgjengelig: https://goo.gl/HMPzSL

• [51] NP-39, Normalplan for byfolkeskolen 1939. Utarbeidd ved Normalplankomiteen oppnevnt av Kirke- og Undervisningsdepartementet. Utgitt av Kirke- og Undervisningsdepartementet i samsvar med byskolelovens § 9 c. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1939. Papir-utgave.

• [52] NP-39. Normalplan (mønsterplan) for landsfolkeskulen 1939. Utarbeidd ved Normalplannemnda oppnemnd av Kyrkje- og Undervisningsdepartementet. Utgjeven av Kyrkje- og Undervisningsdepartementet i samsvar med § 9 c i landsskulelova. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Tredje opplag, Oslo 1947. Papir-utgave.

• [53] Nyhus, Jorunn Øveland. "Hvordan Motivere Elever?" Oslo: ILS, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, 2016. Blindern, 25.04.2016. Campusforelesning. [Videoklipp/Digital forelesning]. Internett. Henta fra Canvas 23.02.2016: PPU3510D (V2016) Modul 3: "klasseledelse". Tilgjengelig: https://goo.gl/YsRgv1 og/eller: http://goo.gl/X5AvGG

——— "MOTIVASJON" [PowerPoint-presentasjon]. Oslo: ILS, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, 2016. Internett. Henta fra ItsLearning v/UiO 27.04.2016: PPU3510D (V2016). Tilgjengelig: https://goo.gl/1dIxvO

• [54] Ogden, Terje. Sosial kompetanse og problematferd i skolen. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009 (2.utg.). Ebok [ACSM-fil - Adobe content Server Message].

• [55] Ogden, Terje. "Undervisnings- og læringsledelse", i verket: Sosial kompetanse og problematferd i skolen. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009 (2.utg.). Ebok [ACSM - Adobe content Server Message fil].

• [56] Ornstein, Allan C. "How teachers plan lessons," i verket: The High School Journal 80.4 (1997): 227-237. Internett. Henta den 09.05.2016. Tilgjengelig: http://goo.gl/VAbqld

• [57] Postholm, May Britt. "Den nærværende og forskende lærer" i verket: Læreren som forsker: Innføring i forskningsarbeid i skolen, av Mary Brekke og Tom Tiller (red). Oslo: Universitetsforlaget, 2013 (ss. 62-78). Papir-utgave.

——— "Undersøkelsesopplegg", i verket: Læreren med forskerblikk. Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter, av May Britt Postholm og Dag Ingvar Jacobsen. Kristiansand: Høgskoleforlaget, 2011 (ss. 39-47). Papir-utgave.

——— "Observasjon", i verket: Læreren med forskerblikk. Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter, av May Britt Postholm og Dag Ingvar Jacobsen. Kristiansand: Høgskoleforlaget, 2011 (ss. 49-58). Papir-utgave.

• [58] Postholm, May Britt og Dag Ingvar Jacobsen. Læreren med forskerblikk. Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. Kristiansand: Høgskoleforlaget, 2011. Papir-utgave.

——— "Undersøkelsesopplegg", i verket: Læreren med forskerblikk. Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter, av May Britt Postholm og Dag Ingvar Jacobsen. Kristiansand: Høgskoleforlaget, 2011 (ss. 39-47). Papir-utgave.

——— "Observasjon", i verket: Læreren med forskerblikk. Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter, av May Britt Postholm og Dag Ingvar Jacobsen. Kristiansand: Høgskoleforlaget, 2011 (ss. 49-58). Papir-utgave.

• [59] PPU3510D (V2016). "Klasseledelse og læreplanteori". Oslo: ILS, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, 2016. Blindern, 24.02.2016. Seminargruppe 5.

• [60] Roe, Astrid. "Leseopplæring og lesestrategier", i verket: Læringsstrategier – Søkelys på lærernes praksis, av Eyvind og Are Turmo (red.). Universitetsforlaget. 3.utg., Oslo, 2006, ss. 67-89. Papir-utgave.

• [61] Schunk, Dale H. Paul R. Pintrich og Judith L. Meece. "Teacher Influences," i verket: Motivation in Education. Theory, Research and Applications, av Schunk, Dale H. Paul R. Pintrich og Judith L. Meece. Pearson Education, 2010 (ss. 299- 330). Papir-utgave.

• [62] Schunk, Dale H. Paul R. Pintrich og Judith L. Meece. "Classrooms and School Influences," i verket: Motivation in Education. Theory, Research and Applications, av Schunk, Dale H. Paul R. Pintrich og Judith L. Meece. Pearson Education, 2010 (ss. 334- 363). Papir-utgave.

• [63] Seifert, Kelvin og Rosemary Sutton. Educational Psychology. Zurich: The Saylor Foundation, 2009 (2. utg.). Papir-utgave.

• [64] Skinner, Burrhus Frederic. Science and human behavior. The Macmillan Company, 1965 (nytt. opplag: The B. F. Skinner Foundation, 2014). Papir-utgave.

• [65] Steinslien, Terje, "Støttende relasjoner i klasseledelse". Utdanningsdirektoratet, 13. august 2012. Intervju. [Videoklipp]. Internett. Henta den 22.05.2016 fra Udir. Tilgjengelig: http://goo.gl/Y43asR og/eller: http://goo.gl/eKPobo

• [66] Stray, Janicke Heldal. "Klasserommet - en demokratisk fellesskapsarena", i verket: Demokrati på timeplanen, av Janicke Heldal Stray. Fagbokforlaget, 2011 (ss. 105-122). Papir-utgave.

——— Demokratisk medborgerskap i norsk skole? En kritisk analyse. Akademisk avhandling/Mastergrad. Oslo: Universitetet i Oslo, 2009. Internett. Henta den 01.05.2016. Tilgjengelig: https://goo.gl/jps85L

• [67] Säljö, Roger. "Støtte til læring - tradisjoner og perspektiver", i verket: Praktisk pedagogisk utdanning. En antologi, av R.J. Krumsvik og Roger Säljö (Red). Bergen: Fagbokforlaget, 2013 (ss. 53-79). Papir-utgave.

• [68] Säljö, Roger. "Digital tools and challenges to institutional traditions of learning: technologies, social memory and the performative nature of learning," i verket: Journal of Computer Assisted Learning. Blackwell Publishing Ltd., 2010, 26 (ss. 53-64). Internett. Henta den 01.05.2016. Doi: 10.1111/j.1365-2729.2009.00341.x Tilgjengelig: http://goo.gl/jrX6bl

• [69] Tjora, Håvard (læreren fra TV-serien Blanke ark). "Det er viktig at lærerne viser elevene at de er glad i dem og bryr seg om dem". UNICEFNorway, 25. januar 2010. Intervju. [Videoklipp]. Internett. Henta den 22.05.2016 fra YouTube. Tilgjengelig: https://goo.gl/95fOZs

• [70] Tjora, Håvard, Marco Elsafadi, Parisa Saleh, Lene Heibø Knudsen og Mette Bunting. Blanke ark. Dokumentarserie. TVNorge, 2. sesong, 2011. [Videoklipp]. Internett. Henta den 15.04.2016 fra Dplay. Tilgjengelig: http://goo.gl/AdxmZz

• [71] Tracey, Diane H. og Lesley Mandel Morrow. Lenses on Reading, An Introduction to Theories and Models. New York: The Guilford Press, 2012 (2.utg.). Papir-utgave.

• [72] Udir. "Utvikling av sosial kompetanse. Veileder for skolen". LS, Læringssenteret, 2003. Internett. Henta den 1.04.2016. Tilgjengelig: http://goo.gl/bKXE3h

• [73] Vasbø, Kristin Beate. "Klasseledelse: betydning av lærer-elev-relasjonen for elevens læringsmiljø". Oslo: ILS, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, (2015). [Videoklipp/Digital forelesning]. Internett. Henta den 20.05.2016 fra ILS. Tilgjengelig: https://goo.gl/pObsyM og/eller: https://goo.gl/bHH8jv

• [74] Vygotsky, Lev Semiónovich. "Interaction Between. Learning and Development". I verket: Readings on the Development of Children, av Gauvain &. Cole (Eds). New York: Scientific American Books (ss. 34-40). Internett. Henta den 15.02.2016. Tilgjengelig: http://goo.gl/OJ8rxc og/eller: http://goo.gl/ATPN4e

——— Mind in society: The development of higher psychological processes. Michael Cole Vera, John-Steiner, Sylvia Scribner and Ellen Souberman (red.). Harvard university press, 1978. Papir-utgave.

• [75] Watson, Malcolm W.. "Vygotsky's Zone of Proximal Development" i DVD-serien: Theories of human development. Forelesning v/ Brandeis University. Virginia: The Teaching Company, 2002. [Videoklipp 23]. Tilgjengelig: http://goo.gl/Rr9LZ7

——— "Our Nature and Development" i DVD-serien: Theories of human development. Forelesning v/ Brandeis University. Virginia: The Teaching Company, 2002. [Videoklipp 24]. Tilgjengelig: http://goo.gl/Rr9LZ7

• [76] Weinstein, Claire Ellen, Ivar Bråten og Rune Andreassen. "Læringsstrategier og selvregulerte læring: teoretisk beskrivelse, kartlegging og undervisning", i verket: Læringsstrategier – Søkelys på lærernes praksis, av Eyvind og Are Turmo (red.). Universitetsforlaget. 3.utg., Oslo, 2006, ss. 27-50. Papir-utgave.

• [77] Westvang, Rut-Hilde. Anmerkninger som ledelsespraksis. En studie av anmerkninger som praksis i lys av Goffmans teori om stigma, samt en kvalitativ innholdsanalyse av det historiske lovgrunnlaget i norsk skole. Akademisk avhandling/ Masteroppgave. Master i spesialpedagogikk. Våren 2014 SPE3006. Avdeling for Pedagogikk- og sosialfag. Lillehammer: HiL, Høgskolen i Lillehammer, 2014. Internett. Henta den 01.05.2016. Tilgjengelig: http://goo.gl/HDd7Ho

• [78] Wong, Harry K. og Rosemary Tripi Wong. The First Days of School: How to Be an Effective Teacher. Sunnyvale, Calif.: Harry K. Wong Publications, 2009 (4. opplag). Kindle-utgave. ASIN: B0081L58FW (Amazon Standard Identification Number). Amazon Digital Services LLC: https://goo.gl/7D7FfT • [79] Wood, David, Jerome S. Bruner, and Gail Ross. "The role of tutoring in problem solving*." Journal of child psychology and psychiatry 17.2 (1976): 89-100. Internett. Henta den 21.03.2016. Tilgjengelig: http://goo.gl/ggn5JH

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir