— [http://goo.gl/p94RZT] Hva ligger i teori om_______________________operant betinging?:: RT: PPU-eksamensveiledning ▶ https://goo.gl/5pq0GG ◀ Hva ligger i teori om operant betinging? ↠ #Pedagogikk #PPU #PraktiskPedagogiskUtdanning


Eksamenstype: skriftlig
Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap

Hjelpemidler:
Kunnskapsdepartementet: Opplæringsloven. Tilgjengelig fra http://www.lovdata.no
Utdanningsdirektoratet: Utdrag av Læreplanverket for Kunnskapsløftet: generell del og Læringsplakaten. Tilgjengelig fra http://www.udir.no/Lareplan/: Læreplanene inneholder, 1) formål, 2) hovedområder/struktur, 3) kompetansemål fordelt på årstrinn, 4) grunnleggende ferdigheter, 5) bestemmelser for sluttvurdering.

Informasjon: Både del 1 (kortsvarsoppgaver) og del 2 (langsvarsoppgaver) må være besvart og bestått for å bestå eksamen. Hver av de 4 kortsvarsoppgave må bli vurdert til bestått for å kunne bestå eksamen. Del 1 består av kortsvarsoppgaver, mens i del 2 skal PPU-studenten velge én langsvarsoppgave. De to delene tillegges i utgangspunktet lik vekt, men ved tvil vil langsvarsoppgaven veie tyngst.


DEL 1 – kortsvarsoppgaver (maks én håndskrevet side per oppgave).

Kortsvarsoppgave) Hva ligger i teori om operant betinging? Forklar hvordan du som lærer kan benytte prinsippene innenfor denne teorien til å tilrettelegge for læring i skolen.


• ✔ Her bør studenten/kandidaten gi en generell beskrivelse av behavioristisk læringsteori, med fokus på hva som ligger i operant betinging. Operant betinging handler om forming av atferd («shaping»), og læring blir et resultat av beløning eller straff som følger en frivillig handling. Stimulus-respons-modellen bør beskrives sammen med sentrale begreper som forsterking, belønning og straff.

• ✔ Videre skal studentene/kandidatene benytte de teoretiske begrepene som utgangspunkt for å forklare hvordan man som lærer kan nyttiggjøre seg prinsippene innenfor operant betinging. Her vektlegges det om studenten/kandidaten beskriver relevante eksempler, og at disse eksemplene er forklart ut fra teori. Eksempler: ros, smil fra lærer, karakterer, dataspill, belønningssystemer. Gode besvarelser kommer også inn på ulike prinsipper ved bruk av belønning, som «shaping» (forming av atferd) og «extinguishing».


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Pedagogikk - Tankekart: læringssyn og teorier - Praktisk-pedagogisk utdanning", PDF ::

Pedagogikk - Tankekart: læringssyn og teorier - Praktisk-pedagogisk utdanning, PDF - Official Website - BenjaminMadeiraPedagogikk - Tankekart: læringssyn og teorier - Praktisk-pedagogisk utdanning.


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


Atferdsanalyse - Operant og respondent betinging ::Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.
Operant betinging.


Operant betinging er en form for læring der individets atferd endres som en følge av de konsekvensene atferden har hatt. Hvis konsekvensene av en atferdsform gjør at denne øker, kalles dette forsterkning. Hvis konsekvensene gjør at atferden minker, kalles det reduksjon eller straff. Disse definisjonene er «empiriske» - man må se hvordan konsekvenser faktisk virker før man kan avgjøre om forsterkning foreligger.

Ordet «operant» ble lansert av B.F. Skinner som en betegnelse på at organismen «opererer» på omgivelsene. Skinner foretrakk å beskrive atferd-konsekvens-relasjoner uten å tolke hvorfor atferdsendringer skjer. Dette skiller operant betinging fra Thorndikes instrumentelle betinging, der Thorndike nettopp antok at læring skjedde fordi organismen (i hans tilfelle: katten) opplevde behag ved å få belønning. (Av denne grunn var Thorndike ikke behaviorist.)

Operant betinging skiller seg fra klassisk betinging ved at organismen i operant betinging må vise en atferd før læringsprosessen kan starte. Med andre ord: I operant betinging tar man alltid utgangspunkt i en respons hos individet, og så undersøker man hvordan konsekvenser av responsen påvirker senere forekomst av responsen.


Aktuell pensumlitteratur :

• [1] Karlsdottir, R., & Lysø, I. H. (red.). (2013). Læring – utvikling – læringsmiljø: en innføring i pedagogisk psykologi. Akademika forlag.

• [2] Lyngsnes, Kitt og Rismark, Marit. Didaktisk arbeid. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2014 (3. utg.).

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir