— [http://goo.gl/77AFHq] Relasjonell klasseledelse handler om_______________________lærerens evne til å skape gode relasjoner med elevene og bygge et godt læringsmiljø.:: RT: PPU-eksamensveiledning ▶ http://goo.gl/Ixl7aF ◀ Gjør rede for begrepet relasjonell klasseledelse ↠ #Pedagogikk #PPU #PraktiskPedagogiskUtdanning #Klasseledelse


Eksamenstype: skriftlig
Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap

Hjelpemidler:
Kunnskapsdepartementet: Opplæringsloven. Tilgjengelig fra http://www.lovdata.no
Utdanningsdirektoratet: Utdrag av Læreplanverket for Kunnskapsløftet: generell del og Læringsplakaten. Tilgjengelig fra http://www.udir.no/Lareplan/: Læreplanene inneholder, 1) formål, 2) hovedområder/struktur, 3) kompetansemål fordelt på årstrinn, 4) grunnleggende ferdigheter, 5) bestemmelser for sluttvurdering.

Informasjon: Både del 1 (kortsvarsoppgaver) og del 2 (langsvarsoppgaver) må være besvart og bestått for å bestå eksamen. Hver av de 4 kortsvarsoppgave må bli vurdert til bestått for å kunne bestå eksamen. Del 1 består av kortsvarsoppgaver, mens i del 2 skal PPU-studenten velge én langsvarsoppgave. De to delene tillegges i utgangspunktet lik vekt, men ved tvil vil langsvarsoppgaven veie tyngst.


DEL 1 – kortsvarsoppgaver (maks én håndskrevet side per oppgave).

Kortsvarsoppgave) Gjør rede for begrepet relasjonell klasseledelse


• ✔ Relasjonell klasseledelse handler om lærerens evne til å skape gode relasjoner med elevene og bygge et godt læringsmiljø. Studenten/kandidaten bør få frem betydningen av gode relasjoner, samt kort hvordan læreren kan opprette og opprettholde dette til elevene. En god klasseleder har også gode relasjoner og forventninger til elevene, noe som har betydning for både motivasjon og læringsutbytte. Videre vil studenten/kandidaten som viser til konkrete eksempler og begrunner dette ut fra relevante begreper og forståelser bli honorert.

• ✔ For eksempel så har lærere med gode relasjoner til elevene mindre atferdsproblemer, og det har en stor effekt på elevens læringsutbytte (Nordahl, 2008). Studenten/kandidaten kan også vise til at lærer-elev relasjonen er asymmetrisk, og er ikke likestilt, men skal være likeverdig. Læreren må utøve en form for kontroll, samtidig som han er støttende og anerkjennende. Studenten/kandidaten kan også trekke inn andre begreper fra klasseledelse, som autoritær og autoritativ lærer. I denne oppgaven kan altså studenten/kandidaten velge ulike tilnærminger og begreper for å beskrive hva relasjonell klasseledelse innebærer.SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Pedagogikk - Tankekart: læringssyn og teorier - Praktisk-pedagogisk utdanning", PDF ::

Pedagogikk - Tankekart: læringssyn og teorier - Praktisk-pedagogisk utdanning, PDF - Official Website - BenjaminMadeiraPedagogikk - Tankekart: læringssyn og teorier - Praktisk-pedagogisk utdanning.


Aktuell pensumlitteratur :

• [1] Drugli, May Britt, & Thomas Nordahl. "Læreren og eleven". I boka: Sølvi Lillejord, Terje Manger & Thomas Nordahl, Livet i skolen 2: grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet (s. 137 – 167). Bergen: Fagbokforlaget (2010).

• [2] Nordahl, Thomas. Kap.6: "Klasseledelse og relasjonen mellom lærer og elev", i verket: Thomas Nordahl, Eleven som aktør: fokus på elevens læring og handlinger i skolen (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget (2010b).

• [3] Bergkastet, Inger, Lasse Dahl, Kjetil Andreas Hansen (2009). Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter: en praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse. Oslo: Universitetsforlaget (2009).

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir