— [http://goo.gl/fi5awJ] Gjør rede for hva LK06 mener med grunnleggende ferdigheter,_______________________og forklar den teoretiske begrunnelsen for å arbeide med disse i skolen.:: RT: PPU-eksamensveiledning ▶ http://goo.gl/NGT4xe ◀ Gjør rede for hva LK06 mener med grunnleggende ferdigheter ↠ #Pedagogikk #PPU #PraktiskPedagogiskUtdanning


Eksamenstype: skriftlig
Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap

Hjelpemidler:
Kunnskapsdepartementet: Opplæringsloven. Tilgjengelig fra http://www.lovdata.no
Utdanningsdirektoratet: Utdrag av Læreplanverket for Kunnskapsløftet: generell del og Læringsplakaten. Tilgjengelig fra http://www.udir.no/Lareplan/: Læreplanene inneholder, 1) formål, 2) hovedområder/struktur, 3) kompetansemål fordelt på årstrinn, 4) grunnleggende ferdigheter, 5) bestemmelser for sluttvurdering.

Informasjon: Både del 1 (kortsvarsoppgaver) og del 2 (langsvarsoppgaver) må være besvart og bestått for å bestå eksamen. Hver av de 4 kortsvarsoppgave må bli vurdert til bestått for å kunne bestå eksamen. Del 1 består av kortsvarsoppgaver, mens i del 2 skal PPU-studenten velge én langsvarsoppgave. De to delene tillegges i utgangspunktet lik vekt, men ved tvil vil langsvarsoppgaven veie tyngst.


DEL 1 – kortsvarsoppgaver (maks én håndskrevet side per oppgave).

Kortsvarsoppgave) Gjør rede for hva LK06 mener med grunnleggende ferdigheter, og 2) forklar den teoretiske begrunnelsen for å arbeide med disse i skolen.


• ✔ Her ønskes det at studenten redegjør for hva som menes med at disse ferdighetene er grunnleggende, og beskriver hvordan de er gjeldende i alle fag og på alle trinn i grunnskolen. Her bør kandidaten tydelig få fram at det ikke handler om ferdigheter på et grunnleggende nivå, men ferdigheter som er grunnleggende for læring og utvikling i alle fag. Kandidaten/studenten bør således få fram at det ikke bare handler om ferdigheter i en skolekontekst, men også læring for resten av livet (livslang læring), ta del i demokratiet og mestring av dagliglivet.

• ✔ Videre etterspør oppgaven en forklaring av hvordan disse ferdighetene skal benyttes i skolen. Her bør kandidaten/studenten få tydelig fram at de fem ferdighetene gjelder i samtlige fag. En god besvarelse presenterer også relevante eksempler på hvordan de ulike ferdighetene kan benyttes praktisk i de ulike skolefagene, og peker på noen praktiske utfordringer. Oppgaven etterspør for øvrig ikke en redegjørelse for hva som ligger i de fem ferdighetene.

• ✔ En teoretisk begrunnelse for de grunnleggende ferdighetene tar utgangspunkt i Vygotsky sin vektlegging av språket som medierende verktøy, og peker på utviklingen av diskurs og literacy. Besvarelser som unngår å greie ut om den teoretiske begrunnelsen, kan ikke få deloppgaven vurdert til bedre enn karakteren D. De ulike ferdighetene bør nevnes, men oppgaven etterspør ikke en redegjørelse for hva som ligger i de fem ulike ferdighetene.


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Pedagogikk - Tankekart: læringssyn og teorier - Praktisk-pedagogisk utdanning", 2009, PDF ::

Pedagogikk - Tankekart: læringssyn og teorier - Praktisk-pedagogisk utdanning, PDF - Official Website - BenjaminMadeiraSHARE: FACEBOOK | TWITTER


Grunnleggende ferdigheter i alle fag? ::Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.
Aktuell pensumlitteratur :

• [1] Lyngsnes, K. M., & Rismark, M. (2007). Didaktisk arbeid. (2. utg.). Oslo: Gyldendal.

• [2] Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Oslo: Kunnskapsdepartementet.• [3] Traavik, H., Hallås, O., & Ørvig, A. (red.). (2009). Grunnleggende ferdigheter i alle fag.Ekstra litteratur :

• [1] Brandsdal, Trine Merete (2012). Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masteroppgave. Universitetet i Stavanger.

• [2] Dybvig, Elin Carine (2014). Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i samfunnsfag. Bacheloroppgave i pedagogikk og elevkunnskap GLU 1-7. Institutt for grunnskole-og faglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo og Akershus.

• [3] Fylkesmannen (n/d). Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet - en ny forståelse av kunnskap? Skrivesenteret.

• [4] Norsklæraren (2009). Ulike perspektiver på arbeid med muntlighet i norskfaget. Norskundervisning.no

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 1. Respuestas
  1. RT: ▶ http://goo.gl/NGT4xe ◀ Gode #grunnleggende #ferdigheter er viktige fordi de legger grunnlag for ny #læring, de øker mulighetene for å mestre omstilling i et #arbeidsliv fullt av endring og #utvikling, de øker forutsetningene for å mestre #foreldrerollen, de svarer til samfunnslivets krav om å ha en velfungerende #befolkning, de kan hindre langvarig tilknytning til #sosialhjelp, de er viktige for et godt #selvbilde.

   Eliminar
  2. RT: ▶ http://goo.gl/NGT4xe ◀ #Grunnleggende #ferdigheter legger grunnlag for å 1) mestre #arbeidet på en sikker og trygg måte, 2) mestre annet arbeid/nytt arbeid/yrke ved omstillinger og nedleggelser, 3) sikre og bygge ut egen #utdanning, 4) skaffe/utvikle egen #fagkompetanse, 5) kjenne til og nyttiggjøre seg offentlige tilbud, 6) følge opp barn i #skole og #fritidsaktiviteter, 7) delta i felles aktiviteter som foreninger/organisasjoner, 8) delta i #demokratiske prosesser i #samfunnet på ulike nivå, 9) osv.

   Eliminar
  3. RT: ▶ http://goo.gl/NGT4xe ◀ Er det grunn til bekymring i Norge når det gjelder #grunnleggende #ferdigheter? 430 000 voksne nordmenn i aldersgruppen 16 – 65 år har så svake lese- og regneferdigheter at de vil ha problemer i arbeids- og samfunnslivet.

   I bekymringsgruppen finner man: 1) 8 % av de som er i arbeid, 2) 20 % av de arbeidssøkende, 3) 27 % av personer på ulike trygdeordninger, 4) 24 % av gruppen hjemmeværende, 5) 43 % i gruppen ikke-vestlige innvandrere.

   Eliminar
  4. RT: ▶ http://goo.gl/NGT4xe ◀ Hva kan kjennetegne brukere med svake grunnleggende ferdigheter?

   1) Man vegrer seg eller unnviker lese- og skrive- og regnesituasjoner og/eller bruk av IKT, 2) man ønsker å ta skjemaer/tekster med hjem, 3) man får andre til å lese, skrive eller regne for seg, 4) man leser langsomt og usikkert, misforstår innholdet i tekster, 5) man leser fort uten å forstå, 6) man skriver og regner sakte og/eller feil, 7) ved gjennomgang eller utarbeiding av CV.

   Eliminar
 2. Bjørn Bolstad, rektor ved Ringstabekk skole i Bærum10 de febrero de 2016, 2:44

  RT: ▶ http://goo.gl/NGT4xe ◀ Er #regning en grunnleggende fagovergripende #ferdighet som du trenger for å #lære alle fag? Er du helt sikker på om det er sånn?

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Bjørn Bolstad, rektor ved Ringstabekk skole i Bærum10 de febrero de 2016, 2:57

   RT: http://goo.gl/NGT4xe ▶ #Matematikk er ikke bare praktisk anvendelse av matematikk. Matematikk er heller ikke å bare løse #matematikkoppgaver. Matematikk er først og fremst #problemløsning og #trening i #logiske #resonnementer.

   Eliminar

 
Top - Subir