— [http://goo.gl/mUKksL] Å utvikle elevenes literacy gjennom gode læringsprosesser i undervisningen i fremmedspråk er en kompleks aktivitet._______________________Hvilken kompetanse bør læreren ha for å undervise i literacy i fremmedspråk for at elevene blir i stand til å mestre samfunnet slik det er beskrevet i lov- og regelverk for opplæringen?:: RT: Grunnleggende ferdigheter = literacy ▶ http://goo.gl/mUKksL ◀ De grunnleggende ferdighetene tilsvarer det engelske begrepet «Literacy» som favner bredere enn bare det å kunne lese. Tre fokusområder: lærerens teoribaserte kunnskaper om lesing og skriving, lærerens utvikling av elevenes ferdigheter i lesing og skriving og elevenes egenvurdering av lesing og skriving på fremmedspråket. #pedagogikk #fremmedspråk #språkfag #kompetanseutviklingsprosjekt


Literacy betraktes som en grunnleggende kompetanse i det 21.århundre og utgjør både nasjonalt og internasjonalt et forskningsområde som former politiske retningslinjer for skole- og utdanningspolitikk. Literacy forstås i denne konteksten som lesing og skriving og defineres som følger:

“Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society” (PIAAC, 2012 s. 1).


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"'Literacy' i språkfagene: Erfaringer fra et kompetanseutviklingsprosjekt", Inger Langseth, PDF ::

Literacy i språkfagene, Inger Langseth, PDF - Official Website - BenjaminMadeira


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


Vi møter en gruppe elever som skal ha sin første time i fransk. Det overordnede målet med opplegget er å gi elevene deres første «språkbad» i fransk og motivere dem til å ta i bruk den forhåndskunnskapen de har i og om fransk ::Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.
Spørsmål til diskusjon


Hvordan ville du lagt opp den aller første timen i fremmedspråk?

Hvilke aktiviteter og strategier er det viktig å ta i bruk i begynneropplæringa?

Hvordan skaper man en atmosfære hvor elevene tør å bruke målspråket aktivt?


Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir