— [http://goo.gl/h5BQqT] Vil lærer og elev ha nytte av at samarbeidet?_______________________Hvilke positive konsekvenser har en positiv og læringsfremmende lærer-elev relasjon?:: RT: PPU-eksamensveiledning ▶ http://goo.gl/h5BQqT ◀ Forklar begrepet klasseledelse og utvikling av et godt læringsmiljø ↠ #Pedagogikk #PPU #PraktiskPedagogiskUtdanning #Klasseledelse


Eksamenstype: skriftlig
Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap

Hjelpemidler:
Kunnskapsdepartementet: Opplæringsloven. Tilgjengelig fra http://www.lovdata.no
Utdanningsdirektoratet: Utdrag av Læreplanverket for Kunnskapsløftet: generell del og Læringsplakaten. Tilgjengelig fra http://www.udir.no/Lareplan/: Læreplanene inneholder, 1) formål, 2) hovedområder/struktur, 3) kompetansemål fordelt på årstrinn, 4) grunnleggende ferdigheter, 5) bestemmelser for sluttvurdering.

Informasjon: Både del 1 (kortsvarsoppgaver) og del 2 (langsvarsoppgaver) må være besvart og bestått for å bestå eksamen. Hver av de 4 kortsvarsoppgave må bli vurdert til bestått for å kunne bestå eksamen. Del 1 består av kortsvarsoppgaver, mens i del 2 skal PPU-studenten velge én langsvarsoppgave. De to delene tillegges i utgangspunktet lik vekt, men ved tvil vil langsvarsoppgaven veie tyngst.


DEL 1 – kortsvarsoppgaver (maks én håndskrevet side per oppgave).

Kortsvarsoppgave) Forklar begrepet klasseledelse og utvikling av et godt læringsmiljø


• ✔ Studenten/kandidaten bør først beskrive hva som ligger i begrepet klasseledelse. Terje Ogden kan her være et relevant utgangspunkt: «lærerens kompetanse i å skape produktiv arbeidsro, fremme elevers oppmerksomhet og motivere til innsats i timene»

• ✔ Det er essensielt at studenten/kandidaten viser at klasseledelse handler om mer enn å holde «disiplin», men at klasseledelse er kjernen i læreryrket og handler om all kommunikasjon og relasjon med elevene. Videre handler klasseledelse om å skape gode betingelser for både faglig og sosial læring i skolen, samt et godt læringsmiljø. En god klasseleder ser alle elevene, har gode relasjoner, og har positive forventinger til elevene, noe som har betydning for motivasjon, læringsutbytte m.m. [ May Britt Drugli og Thomas Nordahl : "Det at barn og unge engasjerer seg positivt i skolefaglige aktiviteter, fører i sin tur til enda mer positiv respons og oppfølging fra læreren. Det etableres en positiv og selvforsterkende spiral i samspillet mellom elev og lærer".]

• ✔ Videre ønskes det noen praktiske eksempler på hva læreren kan gjøre for å skape et godt læringsmiljø. Her aksepteres det at studenten/kandidatene har ulike vektlegginger. Mulige momenter er: beskjeder, oppstart, overganger, regler og forventninger, lærer-elev relasjon, elevsamtalen m.m. En god besvarelse trekker også inn begrepsparet autoritær- og autoritativ klasseledelse, og diskuterer forskjellen mellom disse.SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Pedagogikk - Tankekart: læringssyn og teorier - Praktisk-pedagogisk utdanning", PDF ::

Pedagogikk - Tankekart: læringssyn og teorier - Praktisk-pedagogisk utdanning, PDF - Official Website - BenjaminMadeira


Aktuell pensumlitteratur :

• [1] Drugli, M. B., & Nordahl, Thomas. "Læreren og eleven". I boka: Sølvi Lillejord, Terje Manger & Thomas Nordahl, Livet i skolen 2: grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet (s. 137 – 167). Bergen: Fagbokforlaget (2010).

• [2] Hovdenak, Sylvi Senersen. Utdanningssosiologi: fra teori til praksis i skolen. Trondheim: Tapir akademisk forlag (2011). (Kap. 1, 2, 3).

• [3] Hovdenak, Sylvi Stenersen. " Perspektiver på skoleutvikling ", i boka: Hovdenak, Eggen, Elstad (red.): Kunnskapsløftet: fra ord til handling. Acta Didactica nr. 3/2009, s. 9-27 (2009).

• [4] Lillejord, Sølvi, Terje Manger, and Thomas Nordahl. Livet i skolen: grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget, 2013.

• [5] Manger, Terje. " 'Den gode skulen': Motivasjon, meistring og læring ". Institutt for samfunnspsykologi. Det psykologiske fakultetet. Universitetet i Bergen (2013).

• [6] Ogden, Terje. "Undervisnings- og læringsledelse", kap. 5, ss. 123-166 (44 sider). I boka: Ogden, Terje, Sosial kompetanse og problemadferd i skolen. Gyldendal akademisk 2009.

• [7] Ogden, Terje. Klasseledelse: Praksis, teori og forskning. Oslo: Gyldendal Akademisk (2012).

• [8] Ogden, Terje. Elevatferd og læringsmiljø: Læreres erfaringer med og syn på elevatferd og læringsmiljø i grunnskolen. (Rapport '98 Kirke-, utdannings-og forskningsdepartementet). Oslo: Statens trykksakekspedisjon (1998).Ekstra litteratur :

• [1] Aasen, Ann Margareth, et al. [Thomas Nordahl, Ellen Nesset Mælan, May Britt Drugli og Lars Myhr] " Relasjonsbasert klasseledelse: et komplekst fenomen ". Rapport nr. 9. Høgskolen i Hedmark (2014). ISBN: 978-82-7671-956 -7; ISSN: 1501-8571

• [2] Nordahl, Thomas. " Eleven som aktør ". Fokus på elevens læring og handlinger i skolen (2002).

• [3] Nordahl, Thomas. "Eleven som aktør". I boka: T. Manger, S. Lillejord, T. Nordahl, & T. Helland, Livet i skolen 1: Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget (2009).

• [4] Nordahl, Thomas. Eleven som aktør: Fokus på elevens læring og handlinger i skolen (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget (2010b).

• [5] Nordahl, Thomas. Lærerens ledelse. I boka: S. Lillejord, T. Manger & T. Nordahl, Livet i skolen 2 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Bergen: Fagbokforlaget (2010a).

• [6] Nordahl, Thomas. " Læringsmiljø og pedagogisk analyse ". NOVA rapport 19.05 (2005).

• [7] Nordahl, Thomas. Samarbeid mellom hjem og skole: en kartleggingsundersøkelse . NOVA Rapport 8/2000. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2000). ISBN: 82-7894-095-9; ISSN: 0808-5013

• [8] Nordahl, Thomas. Hjem og skole: Hvordan skape et bedre samarbeid? Oslo: Universitetsforlaget (2007).

• [9] Nordahl, Thomas. " Møtet mellom en hegemonisk skole og handlende ungdom ". Tidsskrift for ungdomsforskning 3.2 (2003): 69-88.

• [10] Nordahl, Thomas, & Rune Sarromaa Hausstätter. Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater: Situasjonen til elever med særskilte behov for opplæring i grunnskolen under Kunnskapsløftet [gjennomført i perioden 2007–2008.] ". Rapport nr. 9. Høgskolen i Hedmark (2010). ISBN: 978-82-7671-749-5; ISSN: 1501-8563

• [11] Nordahl, Thomas, & Anne-Karin Sunnevåg. Spesialundervisningen i grunnskolen: stor avstand mellom idealer og realiteter [Dataene er hentet fra en kartleggingsundersøkelse ved årsskiftet 2006/07 ved 104 grunnskoler i Norge.] . Rapport nr. 2. Høgskolen i Hedmark (2008). ISBN: 978-82-7671-655-9; ISSN: 1501-8563

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir