— [http://goo.gl/Dl6kIc] Kompetansemålene angir hva elevene skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå, de fastsatte kompetansemålene._______________________ Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver enkelt elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse.:: RT: I kompetansemålene ▶ http://goo.gl/IL3K2c ◀ i læreplanene for fag er mål for fem grunnleggende ferdigheter integrert på det enkelte fags premisser. De grunnleggende ferdighetene er: 1) å kunne uttrykke seg muntlig, 2) å kunne uttrykke seg skriftlig, 3) å kunne lese, 4) å kunne regne og 5) å kunne bruke digitale verktøy. Elevene skal i arbeidet med fagene tilegne seg de grunnleggende ferdighetene, som er forutsetninger for videre utvikling og læring. ↠ #Pedagogikk #PPU #PraktiskPedagogiskUtdanning #Skole


Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring - grunnopplæringen - danner fundamentet og rammen for opplæringen i skole og bedrift. Den består av en generell del, læringsplakaten, fag- og timefordeling og læreplanene for fag i grunnskole og videregående opplæring. Læreplanen er en forskrift med hjemmel i opplæringsloven og forpliktende for grunnopplæringen.


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Kunnskapsløftet: Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring", PDF ::

Kunnskapsløftet: Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring, PDF - Official Website - BenjaminMadeiraPedagogikk - Kunnskapsløftet: Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring.


Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 (LK06)

Denne læreplanen er kortere og mindre detaljert en tidligere læreplaner (L94/L97). Den generelle delen av læreplanen er så å si identisk med L97. Man kan derfor si at L97 og LK06 deler de overordnede målene. Begge læreplanene er målstyrt men dette kommer tydeligere frem i LK06. Det som skiller LK06 fra L97 er først og fremst måten målene er satt opp på. For grunnskolen er ikke målene formulert for hvert trinn men for hvert hovedtrinn. Læreplanen beskriver hva elevene skal kunne etter 4., 7. og 10. årssteg. LK06 er også mer varsom i å angi faglig innhold enn det den foregående læreplanen gjorde. Lærestoffet i målene for samfunnsfag er så vagt formulert at den i stor grad overlater til lærerne å ta faglige og pedagogiske beslutninger når det kommer til valg av lærestoff som skal brukes for å nå målene.SHARE: FACEBOOK | TWITTER

Sylvi Stenersen Hovdenak, 2014 — Sammenhengen mellom føringer i læreplanen, skolens styringsdokumenter og hvordan det setter rammer for lærerens profesjonsutøvelse og klasseledelse. Hvordan ulike politiske retninger påvirker læreplanen ::
Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.

Aktuell litteratur :

• [1] Møller, Jorunn, Tine S. Prøitz og Petter Aasen (2009). Kunnskapsløftet – tung bør å bære? Underveisanalyse av styringsreformen i skjæringspunktet mellom politikk, administrasjon og profesjon. Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir