— [http://goo.gl/UnZ7nW] Læringsplakaten er en del av læreplanverket for Kunnskapsløftet i norsk skole._______________________Den formulerer grunnleggende plikter som gjelder for alle skoler og opplæringssteder.:: RT: Læreplanverket for Kunnskapsløftet ▶ http://goo.gl/qweUaC ◀ Prinsipper for opplæringen, Utdanningsdirektoratet. ↠ #Pedagogikk #PPU #PraktiskPedagogiskUtdanning #Skole #PrinsippForOpplæringa


Læringsplakaten
Læringsplakaten inneheld 11 grunnleggjande plikter som skal gjelde for alle skulane og andre opplæringsstader. Etter Læringsplakaten skal skulen

1. gje alle elevar og lærlingar like sjansar til å utvikle evnene og talenta sine

2. stimulere lærelysta, uthaldet og spørjelysta hos elevane og lærlingane

3. stimulere elevane og lærlingane til å utvikle eigne læringsstrategiar og evne til kritisk tenking

4. stimulere elevane og lærlingane i deira personlege utvikling, i å utvikle sosial kompetanse og evne til demokratiforståing og demokratisk deltaking

5. leggje til rette for at elevane og lærlingane kan gjere medvitne val av utdanning og framtidig arbeid

6. bidra til at lærarar og instruktørar framstår som tydelege leiarar og som førebilete for born og unge

7. stimulere, bruke og vidareutvikle kompetansen hos lærarane

8. fremje differensiert opplæring og varierte arbeidsmåtar

9. sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremjer helse, trivsel og læring

10. leggje til rette for samarbeid med heimen og sikre medansvar i skulen for foreldra / dei føresette

11. leggje til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringa på ein meiningsfylt måte


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Læringsplakaten, Læreplanverket for Kunnskapsløftet", Utdanningsdirektoratet, PDF ::

Læringsplakaten, Læreplanverket for Kunnskapsløftet, PDF - Official Website - BenjaminMadeiraAktuell litteratur :

• [1] Klaussen, Kirsti Hyllnes. Med metaperspektiv pa læring. - en studie av elevers bevissthet til egen læring i naturfag, Masteroppgave i naturfagdidaktikk, NTNU, 2013

• [2] Mikalsen, Harry. "Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet..." : hvordan påvirker Læringsplakaten våre arbeidsmåter? : en undersøkelse om tilpasset opplæring i videregående skole, Masteroppgave i spesialpedagogikk, Profesjonshøgskolen, Institutt for lærerutdanning og kulturfag, Høgskolen i Bodø, 2008

• [3] Møller, Jorunn og Liv Sundli (red.): Læringsplakaten: skolens samfunnskontrakt, Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2007.

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir